22057. lajstromszámú szabadalom • Homoknak a sinekre hintésére és fúvására alkalmas homokszóró

Megjelent 11)()1. évi augusztus lió 13-án. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL VI) ALMI LEIRAS 22057. szám. V/c. OSZTÁLY. Homoknak a sínekre hintésére és fúvására alkalmas homokszóró. GEBRÜDER HARDY CZÉG BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 február hó 23-ika. Jelen találmány tárgya egy lokomoti- j voknál alkalmazott homokszóró, melynek j segítségével a homokot tetszésünk sze- j rint vagy egyszerűen a kerekek előtt a j sínekre hinthetjük, vagy a sinek és kere­kek közé fúvathatjuk, míg az eddigi ily berendezéseknél csak az egyik vagy má­sik szórási mód volt lehetséges. A csatolt rajz a szóban lévő homok­szóró függélyes metszetét tünteti föl. Ez a homokszóró egy (a) tokból áll, mely fölső végével a homokszekrényből kiinduló (e) csőhöz csatlakozik és mely az (e) csőnek tengelyébe eső irányban egy (f) nyílással van ellátva. A toknak másik, a kerék felé eső vége fúvó gyanánt van kiképezve, mely egy czentrikus (b) homok­csőből és egy ezt gyűrűszerűén körülfogó (b) szájdarabból áll. A gőzt a (d) csö­vecskén és a (c) gyűrűs csatornán át ve­zetjük a fúvóba; a tok két tengelye egy­mással tompaszöget képez. A homokszekrényben lévő csapószelep nyitása után, — ha gőzt nem fúvatunk be — a homok az (f) nyíláson át a sínre esik. Ha gőzt fúvatunk be a (d c) csöve­ken, akkor az (e) homokszekrényből jövő homok legnagyobb része a (b) homokfúvó csövön szívatik át és a sín és kerék közé fúvatik. A homokszórás módját tehát tetszőlegesen lehet választani. A berende­zésnek ezenkívül még az is előnye, hogy abban az esetben, midőn a (d) csőben lévő gőzelzáró rész nem zár teljesen, az átszi­várgott gőz nem szállhat föl az (e) csőbe és a homlokszekrénybe és így ott a ho­mokot nem nedvesítheti át. A homoknak ez az átnedvesedése az eddigi homokszó­róknál nagy kellemetlenségeket okozott. Egy másik nagy előnye a berendezésnek az, hogy az igen egyszerűen szerkesztett homokfúvó közvetlenül az (a) tok szabad végéhez van szerelve és ennek következ­tében a fúvószáj kiváltása és megvizsgá­lása czéljából igen könnyen hozzáférhető. SzABADALMII IGÉNY. Hornokszóró, jellemezve az által, hogy egy két egymással tompaszöget képező ten­gely szerint kiképezett (a) toknak a kerék felé eső végén egy fúvószerke­zet van elrendezve, míg alul a homok­cső tengelyének megnyújtásában egy (f) homokhintő nyílás van alkalmazva, ab­ból a czélból, hogy ha a tokba gőzt bocsájtunk be, a homok a sín és ke-

Next

/
Thumbnails
Contents