22055. lajstromszámú szabadalom • Javítás ülőbútorok kiváltható ülésein

Megjelent 11)()1. évi augusztus lió 13-án. MAGY. KIK SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 22055. szám. VII/e. OSZTÁLY. Javítás ülőbútorok kiváltható ülésein. FERY NÁNDOR GYÁROS FIUMÉBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 február hó 26-ika. A hajlított fából készült ülőbútorok ki­váltható üléslemezeinek ugyancsak hajlí­tott fából készült gyűrűit vagy kereteit a bevonat (nádszövet, párnázat, vagy fur­nir) megerősíthetése czéljából aránylag nagy szerkezeti szélességgel kell készí­teni, melynek — minthogy az élükre ál­lított farudakat eddig hajlítani nem sike­rült — legalább is ugyanakkora vagy még nagyobb szerkezeti magasság felel meg. Ennek az a következménye, hogy ily gyű­rűket eddig legalább is négyzet-kereszt­metszetű farudakból kellett hajlítani, te­hát azok a fölhasznált nagy famennyiség miatt igen drágák voltak. De ennek kö­vetkeztében maguknak az ülőbútoroknak előállítása is jóval nehezebbé és költsé­gesebbé vált, minthogy ily tömör ülésle­mezgyűrűk alkalmazásánál, hogy ezeket, mint az szükséges, az üléskeretbe egészen beereszthessük, abnormális méretű üléske­retek szükségesek azért, mert a közönsé­ges üléskereteknél az üléslemezgyűrűk el­helyezésére szolgáló horony létesítése után az üléskereteken sokkal kevesebb ép fa marad, mint a mennyi a támasztékok és lábak megerősítésére elégséges. Tehát a kiváltható ülések ülés kereteit nemcsak szélesebbre kellett készíteni, mint a nor­mális üléskereteket, hanem — mint az a mellékelt rajzokból kitűnik —. majdnem még egyszer oly magasra is, hogy az el­helyezendő lábak és támaszték megerősí­tésére elég sok ép fa álljon rendelkezésre. Ily magas keretek azonban az ülőbútor tetszetőségének vannak kárára, annak elő­állítását megdrágítják és súlyát nagyob­bítják, miért is ezeket a kereteket, mint az a csatolt rajz 1. ábráján látható, alsó oldalukon kivágták, hogy ott az (al) lá­bak megerősítésére szolgáló (b) pofák ke­letkezzenek. Ennek következtében és a7 ülés lemezének alátámasztására szolgált kiugrás előállításánál a fa tetemes része elveszett. Igen természetes, hogy ezért ilynemű ülőbútorokat, daczára azok elis­mert czélszerűségének, eddig elő nem ál­lítottak és hogy azok a gyakorlatban tért el nem foglalhattak. A következőkben leírandó javítás vag; újítás nemcsak ezeket a hátrányokat szün teti meg tökéletesen, hanem más előnyö­ket is biztosít, nevezetesen nádszövet-be­vonatnál azt is lehetővé teszi, hogy ki­váltható üléssel bíró ülőbútort ugyanazon az áron állíthassunk elő, mint a közönsé­ges, hajlított fából készült ülőbútorokat. Ez az újítás abban áll, hogy a talál-

Next

/
Thumbnails
Contents