22044. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hevítés és tiszta vízben való lehűtés által edzhető öntöttvas előállítására

I>1 eljelent 1901. évi augusztus hó 13-án. MAGY. tffcj KIR SZABADALMI jggf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 22044. szám. XII/e. OSZTÁLY. Eljárás hevítés és tiszta vízben való lehűtés által edzhetó' öntöttvas előállítására WEIDL FERENCZ MÉRNÖK, SCHREIBER RICHÁRD FLORENZ FŰTŐTECHNIKUS DREZDÁBAN ÉS HARTWIG KÁROLY RÓBERT ÖNTŐMESTER DREZDA-LŐBTAUBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 deczember hó 15-ike. Kísérletek útján találtuk, hogy ha a kö­zönséges szürke öntöttvashoz kellő mennyi­ségű kovasavat, ferromangánt és szenet, valamint oxygént adunk, akkor az öntöttvas az aczélhoz hasonlóan azt a tulajdonságot veszi föl, hogy hevítés és tiszta vízben való lehűlés után megkeményedik, illetve edz­hető, és pedig minden egyéb hozzáadás nélkül. Nagyon fontos, hogy a vasat a fönti anyagokkal oly kupolókemenczében olvasz­szuk össze, mely erős fúvótűzzel működik. Ez annyiban bír fontossággal, hogy a szürke öntöttvashoz nagy mennyiségű oxygént kell vezetnünk, ha a fönt említett anyagokkal kapcsolatban az edzhetőség tulajdonságát az aczéléhoz hasonlóan akarjuk elérni. A tett kísérletek és tapasztalatok alapján következőleg járunk el: Az olvasztandó vashoz mindjárt a be­rakásnál megfelelő mennyiségű kovasavat adunk, és pedig akár hydratikus, akár an­hydrit alakban. Mihelyt az olvadási folya­mat megindul, az oxygéntartalmú fúvó­levegőt a vason át kell hajtani. A kovasav az oxygént a fúvólevegőtől fölveszi és azt a vasnak egyenletesen átadja. Miután ezen folyamat végbement, a ferromangánt adjuk hozzá, melynek az a czélja, hogy a fölös kovasavat, illetve a szilicziumot neutralizálja, kiegyenlítse. Bizonyos mennyiségű szénnek hozzáadása szükséges, mivel az öntöttvas ezen folyamatnál több szenet igényel, hogy ez által az aczélhoz hasonlóan az edzhető­ség tulajdonságát fölvegye. A vasban lévő széntartalom 4—70 / 0 közt változik. Ezen fönti eljárás szerint előállított ön­töttvas azon előnnyel bír, hogy egész anyagá­ban edződik, megkeményedik, öntés után lágy marad, úgy hogy mint a közönséges lágy öntöttvas megmunkálható. Ha a meg­munkálás készen van és a tárgyát egészben vagy részben edzeni akarjuk, akkor azt ugyanúgy, mint az aczélt tűzben vörös­izzásig fölhevítjük és tiszta vízben lehűt­jük, mi mellett az aczélhoz hasonló kemény­séget ér el. A vas hevítésének foka szerint, tehát sötétebb vagy világosabb izzásig, bi­zonyos keménységi fokozatok állíthatók elő. A vas ismét kiizzítható, esetleg javításnak vethető alá és ismét edzhető. A fönti eljárás szerint előállított 'öntött-

Next

/
Thumbnails
Contents