22021. lajstromszámú szabadalom • Újítás lámpaüvegeken

Megjelent 1901. évi augusztus lió 8-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 22021. szám. 11/d OSZTÁLY­Újítás lámpaüvegeken. ROZANEIÍ JÓZSEF ÜVEGGYÁRI TECHNIKUS ÚJPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 szeptember hó 26-ika. Jelen találmány tárgya egy újítás bár­mily lámpákhoz illetve lángokhoz használt lámpaüvegeken, melynek előnye abban áll, hogy a lámpaüvegben lévő égőt, illetve izzótestet megvédi a szálló portól és pi­szoktól, világítás közben pedig ezen lámpa­iivegek tűzbiztonsági szempontból igen fon­tosak különösen műhelyekben, a mennyiben t. i. a forgácsok, illetve könnyen gyúló más anyagok igen hamar behullhatnak az eddigelé használt lámpaüvegekbe, a mi a jelen találmány tárgyát képező lámpaüve­geknél teljesen ki van zárva; látható azon­ban ebből még az is, hogy oly lámpákon alkalmazva, melyek izzó testekkel vannak ellátva, ezek teljesen biztosítva vannak ab­ból a szempontból, hogy kívülről valami reájuk hulljon és így tönkre menjenek. A mellékelt rajzokon a jelen találmány tárgyát képező újítás van föltüntetve és pedig az 1., 2., 3. és 4. ábrákon az eddigelé hasz­nált, de az újítással ellátott lámpaüveg­alakok hosszmetszetei láthatók, az 5. ábrán pedig egy az újítással ellátott izzótestek burkolására szolgáló újjalakú lámpaüveg hosszmetszete látható. Az újítás abban áll, hogy a lámpaüve­gek fölül (e) gömbrésszel vannak lezárva, a mely alatt az (f) és (h) nyílások alkal­maztatnak. A lámpaüvegek alján, szükség­hez képest a levegőnek jobb hozzáveze­tésére szolgáló (g) nyílások is alkalmazha­tók (lásd 1. és 5. ábrákát). Ezeknek alkal­mazása azonban nem okvetlen szükséges. Az 5. ábrán föltüntetett az izzótestek bur­kolására szolgáló ujjalakú lámpaüveg a kö­vetkezőképen van alakítva: a lámpaüveg­nek alsó (b) része, mely az (a) koronába jön, a rendes méretnek felel meg, az e fölött lévő (c) rész körülbelül az izzótest magasságának megfelelően ki van bővítve és azután átmegy a szűkülő (d) részbe. A lámpaüveg teteje az (e) gömbrésszel van lezárva, a mely alatt az (f) és (h) nyílá­sok alkalmaztatnak. A (c) részben lévő (g) nyílások a levegő hozzávezetésére szol­gálnak. Természetes, hogy a jelen találmány tárgyát képező újítás nemcsak a rajzok­ban ábrázolt kiviteli alakokra szorul, ha­nem bármily alakú lámpaüvegek ezen át>­alakítással önthetők. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Újítás lámpaüvegeken, az által jelle­mezve, hogy a bármily lámpákhoz, il­letve lángzókhoz használt lámpaüveg

Next

/
Thumbnails
Contents