22019. lajstromszámú szabadalom • Fénymérő készülék

Megjelent IflOl. évi au?iisztus lió 8 án MAGY. m KI R ­SZABADALMI JEBH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 22019. szám. IX/£. OSZTÁLY. Fénymérő készülék. POLIAKOFF JÓZSEF TANULÓ MOSZKVÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 október hó 15-ike. Eddig nem sikerült a fotográfozásnál a fényt olyan pontosan megítélni vagy meg­mérni, hogy az exponálás idejét megköze­lítő pontossággal lehetett volna megállapí­tani. Ennélfogva kizárólag a tapasztalatra voltak utalva, melyre csak számos kísérlet és éles megfigyelés folytán lehetett szert tenni. Azonban a tapasztalás sem nyújtott biztos támpontot, úgy hogy a fotográfiai lemezek gyakran túlságosan sokáig avagy rövid ideig vannak exponálva. Jelen talál­mány tárgya ezt a hátrányt tökéletesen megszünteti. Segítségével nemcsak megálla­píthatjuk a mindenkori megvilágítás idejét megfelelően az akkor létező fénymennyiség­nek, hanem abban a helyzetben is vagyunk, hogy a találmány tárgyát oly módon alkal­mazhatjuk a fotográfiai záron, hogy annak nyitása után a készülék magára hagyható és ez a zár csukáíát a kellő időben önmű­ködően végzi. A föntemlített ezélra olyan szelénczellát alkalmazunk, mely egy elektromos áram­körbe van bekapcsolva és teljesen megvi-1 ági tv í, az áramot szabadon átbocsátja, azonban elsötétítve az áramnak nagy ellen­állást nyújt. Az ennek folytán muíatkozó áramválto­zást arra használjuk föl, hogy egy elektro­mágnest működtessen vagy kiiktasson, mi által egy akusztikai vagy optikai jel, vagy pedig egy mozgó papírszalagra működő író­peczek hozatik működésbe vagy működésen kívül és így a mindenkori fényerősség ki­számítására szolgáló mértéket kapunk. A be­rendezést jelzőkészülék vagy más eféle he­lyett egy a fotográfiai zárt nyitva tartó zárókészűlékkel hozhatjuk összeköttetésbe olyképen, hogy kellő megvilágítás után a készülék kiiktattatik és a zár önműködően csukódik. A rajz 1. ábrája egy fénymérő semati­kus elrendezését tünteti föl, mellyel egy jel segítségével megmérhető az az idő, mely a megmérendő fényerősségnél a sze­lénczella elsötítéséhez szükséges. A 2. és ;5. ábrák hasonló elrendezéseket mutatnak, me­lyeknél a kérdéses idő grafikailag megálla­píttatik. A 4. ábra az elrendezést egy foto­gráfiai zárral összeköttetésben tünteti föl. Az 5. ábra a zár föltilnézete a hozzátartozó elektromágnessel. A 6. és 7. ábrák módo­sításokat tüntetnek föl, a 8. ábra pedig a fotográfiai zár egy praktikus kiviteli alak­jának oldalnézete, részben metsztve, mely­nél a találmány alkalmazva van. A 9. ábra a 8. ábrában föltüntetett zárnak elölnézete részben eltávolított köpenyfallal. A 10. és

Next

/
Thumbnails
Contents