20987. lajstromszámú szabadalom • Készülék gyógyszereknek az urethrában való meghatározására

Megjelent lí)01. évi április iió 13-án. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 20987. szám. VII/o. OSZTÁLY. Készülék gyógyszereknek az urethrában való megtartására. APOTHEKER KREWEL & C° FABRIK PHARMACEUTISCHER PRÁPARATE CZÉG KÖLNBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 junius hó 30-ika. Jelen találmány tárgya egy készülék, mellyel az uretkrába föeskendezett gyógy­szereknek kifolyását meg lehet akadályozni. Mint ösmeretes, az urethrának gonorrhoeti­kus megbetegedéseit beföcskendezéssel kell gyógyítani s ezt alkalmas végződéssel ellá­tott föcskendővel végzik. A beföcskendezett gyógyszernek bizonyos ideig kell az urethrá­ban maradnia, hogy gyógyító hatását érvé­nyesíthesse s ezt eddig azáltal eszközölték, hogy a beföcskendezés után a makkot az ujjakkal befogták. A mellékelt rajzon föl­tiintetett készülékkel ezen czélt tisztán és czélszerűen elérjük anélkül, hogy az ujjak a penissel és a beteges váladékkal érintke­zésbe jutnának. A készülék lényegében egy rugalmas (a) csődarabból áll, mellyel egy a makk bevonására szolgáló, vékouy gummi­ból készült (b) harang van összekötve. A (b) harangon átmenő csődarab egy nyílá­sokkal ellátott (al) csőben végződik, me­lyen át történik a beföcskendezés. Az (a) cső egy (c) szorítócsappal van ellátva. Föcs­kendezés alkalmával először az (al) csövet bevezetik a makkba, a (b) harangot a makkra húzzák s ezután a gyógyszert az (a) csövön át föcskendővel beföcskendezik, mialatt a (c) szorítócsapot a (cl, c2) nyomólemezek összenyomása által nyitják. A beföcskende­zés eszközlése után a szorítócsap, ha el­eresztetik, önműködően záródik és ily mó­don a gyógyszer bentartatik az urethrában. Hogy a (b) harang erősen zárjon, a körül­menő (d d) gummiszalaggal van ellátva, mely egy helyen a harangra van ragasztva. Ezt úgy, mint egy harisnyakötőt kapoccsal erősítj SZABADALMI IGÉNY. Készülék a fertőzött urethrába beföcsken­dezett gyógyszernek bentartására, jelle­mezve egy szorítócsapnak a beföcsken­dezési csövön való elrendezése által és egy a makkra húzandó vékony gummi­liarang által, melynek erős zárása egy körülmenő gummiszalag segélyével esz­közölteti'-. (1 rajzlap melléklettel.) "UXA3 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents