20962. lajstromszámú szabadalom • Horzsoló készülék hengerek, kerekek és hasonló forgó géprészek tisztítására

I Megjelent 1901. évi április hó 16-án. HAGY. ggg KIK. SZABADALMI jHH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 20962. szám. V/e/l. OSZTÁLY. Horzsoló-készűlék hengerek, kerekek és hasonló forgó géprészek folytonos tisztítására. CLUCAS RICHÁRD MÉBNÖK LIVERPOOLBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 október hó 10-ike. Jelen találmány tárgya horzsoló-készűlék hengerek, kerekek és hasonló forgó gép­részek folytonos tisztítására, mely oly ki­képzéssel bír, hogy a tisztítandó tárgy fölületével állandóan egyenletes érintkezés­ben marad, a mi az eddigi hasonló készü­lékekről nem állítható, mivel ezek, különö­sen akkor, ha elkopásuk egyenlőtlenül tör­tént, vagy pedig a forgó géprész fölmele­gedett, illetőleg ha az utóbbi rugalmas ágyazatokba van szerelve, föladatukat nagyon hiányosan teljesítették. A találmánybeli horzsoló-készűlék, mely egy vagy több részből állhat, egy vagy több karmantyún oly módon van elrendezve, hogy önmagától beállhat önműködőlég azon állásba, melynél a tisztogatandó tárgy fölületével tökéletesen érintkezik. Az említett karmantyú oly módon van elrendezve, hogy egy a forgó tárggyal párhuzamos tengely körül elforog­hat, mely forgásban természetesen a hor­zsolólapok is részt vesznek s viszont az utóbbiak egy, a forgó tárggyal párhuzamos tengelyre merőleges csap körül foroghatnak el. Az egyes tisztítólapok vagy saját súlyuk, vagy nehezékek, illetve rúgók közvetítésével szoríttatnak hozzá a forgó henger fölületé- ; hez, azon czéiból, hogy ez által a henger I fölületéhez tapadt anyagot eltávolítsák s eközben természetesen a horzsolólapok szé­leinek elkopása egyenletesen történik. A mellékelt rajzlapokon a találmány tár­gyának több foganatosítási módja van be­mutatva, hol az 1. ábra egy egyetlen tisztitólappal bíró horzsolónak és a hozzátartozó karmantyúnak elölnézete, a 2. ábra ugyanennek oldalnézete s rész­ben keresztmetszete, a 3. ábra egy módosított kiviteli alak keresztmetszete, a 4. ábra egy rövid horzsoló alsó oldalá­nak nézete, az 5. ábra ugyanennek oldalnézete, illetve keresztmetszete, a 6. ábra szintén a 4. ábrabeli horzsolónak fölülnézete, hol megjegyzendő, hogy ezen horzsoló akár önmagában, akár pedig több horzsolólapból álló horzsolókészűlék egy eleme gyanánt alkalmazható, a 7. ábra több egymás mellett álló horzsoló lapból összeállított horzsolókészűlék egy ré­szének nézete, míg végül a 8. ábra oly horzsolókés-űléknek nézete, melynél a készüléket alkotó egyes elemek két sorban vannak elrendezve.

Next

/
Thumbnails
Contents