20960. lajstromszámú szabadalom • Tolóablak

Megjelent 1901. évi április lió 12-én. MAGY. SZABADALMI ívIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 20960. szám. VIII/o. OSZTÁLY. Toló-ablak. ATZÉL PÉTER FÖLDBIRTOKOS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 október hó 10-ike. Jelen találmány tárgya oly toló-ablak, mely erkélyeken, terraszokon s általában mindenütt előnyösen alkalmazható ott, a hol kevés hely áll rendelkezésre az eddigi sarkak körül forgó ablakszárnyak nyitá­sára és zárására. A mellékelt rajzlapon a találmány tár­gyának egy foganatosítási alakja van be­mutatva, és pedig az 1. ábrán elölnézetben, a 2. ábrán hosszmetszetben, részben kinyi­tott állás mellett. (a) és (b) a toló-ablaknak két szárnya, melyekhez (c c) zsinórok vagy lánczok van­nak erősítve s ezek, mint az ábrákon lát­ható, (d d) görgők körül vezettetnek, oly módon, hogy ha a rájuk függesztett s egymást kiegyensúlyozó ablakszárnyak va­lamelyikét egyik irányban eltoljuk, ennek következtében a másik ablakszárny ellen­kező irányban mozgattatik el. Az (a) és (b) ablakszárnyak két oldalsó széle meg­felelő hosszanti hornyolással bíró (f f) ve­zetékekben vezettetik, mely utóbbiak egy­szersmind a (c c) zsinórokat vagy lán­czokat is eltakarják. Az 1. ábra bal olda­lán lévő (f) vezeték, az elrendezés világo­sabb föltüntetése végett, részben el van távolítva. Az ablakkeret alsó részénél lévő (g) bur­kolatban megfelelő (h) tér van kiképezve, az alsó ablakszárnynak letolt helyzetben való befogadására. Azon czélból, hogy az ablak csukott ál­lása mellett légtömítő zárás hozassék létre, az alsó (a) ablakszárny fölső szélén (k) horony, míg a fölső (b) ablakszárny alsó szélén (m) horonylécz van kiképezve, melyek az ablakszárnyak összetolása alkal­mával egymáshoz illeszkednek. Ugyanezen czélból esetleg gummiból vagy más meg­felelő rugalmas anyagból álló burkolat is alkalmazható az ablakszárnyaknak ütköző széleinél. Az összetolt ablakszárnyaknak ezen állásban való rögzítésére, illetőleg az ablak bezárására tetszőleges zárókészűlék alkalmazható, míg a szét-, illetőleg ösz­szetolásra egy, az alsó, vagy esetleg mind­két ablakszárnyon elrendezett megfelelő (n) fogantyú szolgál. Hogy a fölső (o) ablakszárny tisztoga­tása és kezelése könnyebben történhessék, (p p) sarkak körül forgathatólag van el­rendezve, úgy hogy tisztítás alkalmával egyszerűen leforgatható, míg az eddigi ablakoknál ezen fölső ablakszárny tudva­levőleg két oldalt alkalmazott zárókilin­csek közvetítésével rögzíttetett, sarkak <

Next

/
Thumbnails
Contents