20936. lajstromszámú szabadalom • Rostélyrázó berendezés

Megjelent 1900. évi április lió 11-én. MAÜY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 209B6. szám. V/e/a. OSZTÁLY­Rostélyrázó berendezés. STOREK HENRIK, AZ «IGNATZ STOREK» CZÉG VASÖNTÖDE BIRTOKOSA BRÜNNBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 november hó 15-ike. Az ismeretes rostélyrázó berendezéseknél a rostélyrudak egyik vége föl van akasztva, másik végük pedig emeltyű vagy hasonló berendezéssel emeltetik és sülyesztetik, miál­tal a por és hamu a rost'élyrudak közein átesik, azonban a salak és égőanyag erélyes mechanikai átnyomása nincsen elérve. Jelen találmány tárgyát képező rostély­rázó berendezésnél minden egyes rostélyrúd keresztirányban inozgattatik. Mellékelt rajz 1. ábrája a rázó berendezés oldal-, elől- és fölülnézetét, 2. ábrája ezen rostélyrázóval ellátott ka­zán függőleges-, vízszintes- és keresztmet­szetét mutatja. Szerkezete a következő: (a) rostélyrudak alsó föliiletén alkalmazott (d) nyúlványok (f) húzórúd (g) dudorodásaiba nyúlnak. Ha ezen rudat hosszirányban ide-oda moz­gatjuk, a rostélyrudak egymáshoz képest mozgattatnak és az egyes rostélyrudaknak ekkép keletkezett rézsútos irányban válta­kozó helyzete folytán (b) keresztlemezek illetőleg rostélyfogak (k) szélei föl és alá mozognak, miáltal nemcsak a hamu és égési maradékok a hamuszekrénybe esnek, hanem az égő anyag és salak (b) fogak mozgása folytán föltöretik, úgy hogy szükségtelen a fűtőnek az égőanyagot piszkavassal föltörni és rázni. Minthogy a rostély mozgatása alatt a tü­zelő ajtó zárva marad, egyszersmind nagy­mérvű tüzelőanyagot takarítunk meg. (f) húzórúd az (i) forgattyútengelyre erő­sített és lengő mozgást végező (h) hüvelyk segélyével ide-oda mozgattatik. Ha a rostélyrudak a húzó irányt keresz­tező irányban vannak elhelyezve, akkor (f) húzórúd közvetlenül mozgatható, úgy hogy a (h) hüvelyekkel ellátott (i) forgattyútengely mellőzhető. A rostélyrudak végei félgömbalakú (e) dudorodásokkal bírnak és az egyik rostély­rúd (b) fogai a szomszédos rostélyrúdnak két foga által alkotott (c) hézagba nyúlnak. SZABADALMI IGÉNY. Rostélyrázó berendezés, jellemezve az által, hogy az egyes (a) rostélyrudak kereszt­irányban (f) húzó rúddal vannak egy­mással összekötve, mellyel azok egymás­hoz képest mozgathatók, a hamu és égési maradékok lerázása és a salak va­lamint égőanyag föltörése czéljából. fi rajzlap melléklettel.) AAJ.LAB HÍUVAM 1 TÁMAÍAÜ NYOMDÁJA KUDAPBSTEN

Next

/
Thumbnails
Contents