20917. lajstromszámú szabadalom • Gémes fúróberendezés talajfúráshoz

Megjelent 1901. évi április hó 2-án. MAGY. KIR. SZABADALMI jBgg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 20917. szám. XXI/e. OSZTÁLY. Gémes fúróberendezés talajfúráshoz, merev öblítő rudazattal. VOGT JÓZSEF GYÁROS NIEDEBBRUCKBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 augusztus hó 25 ike. Hogy a futóhomokban fúrt lyukat bizto­san és előnyösen lehessen mélyíteni, a ho­mokréteget gyorsan s a homokfölhajtást le­győző vízöblítés közben kell keresztül fúrni. Továbbá szükséges, hogy a mélység növe­kedésével a fúrólyukat folytonosan csövek­kel bélelhessük ki, hogy balesetek, mint pl. előre nem sejtett erősségű homokfölhaj tág­nál a fúró beszorulása, lehetőleg elkerültes­senek. Ha mégis történnék baleset, akkor szükséges, hogy a rudazatra azonnal tete­mes húzóerő legyen gyakorolható, hogy a fúrószerszámot, mielőtt még a homok telje­sen elborítaná, biztosságba lehessen helyezni. A jelen találmány tárgyát képező mély­fúró berendezés első sorban ezen föltéte­leknek tesz eleget, s e czélból a fúróruda­zat fölfiiggesztése és az azt tartó kötélnek a gémen keresztül való vezetése oly módon van keresztülvive, hogy nemcsak a fúró­rudazat oldható le könnyen a kötélről a lyuk fölött, hanem a gém mozgása folytán a kö­télben keletkező lökéseket egy szilárd gyám legnagyobb részt fölfogja. A rendes (a) fölhúzó, vagy fúrókötél ugyanis, mint a mellékelt rajzlapon látható, körülfogja a (b) mozgócsigát, mely (c) hü­vely és (d) forgó segélyével áll az (e) fúró­szerszámot tartó üreges (f) rudazattal össze­köttetésben. s azután a fúrótorony tetejében elhelyezett két, (g) és (h) csigán át vezet­tetik, honnan az egyik (i) kötélszár a fúró­kötél gombolyító dobjához érkezve, azon megerősíttetik. A másik (k) kötélszár az (o) gémen elrendezett (1) csiga körül vezettetik, a szabad végével az (n) állvány (m) geren­dájához van rugalmasan erősítve, mely ge­renda egyszersmind gyámul szolgál, a meny­nyiben a gém himbálása következtében a kötélben föllépő lökéseket és taszításokat, a nélkül, hogy azok kárt okoznának, föl­fogja s a (j) gombolyító dobot azoktól min­denesetre megkíméli. Az (o) gémet, a rajz szerint (p) tolórúd segélyével hozhatjuk mozgásba, mely moz­gás következtében az (1) csiga, valamint a (k) kötélszár közvetítésével, egyszersmind a (b) csiga is, az (e) fúrószerszámmal együtt az ütőfúráshoz szükséges föl- és lefelé ha­ladó mozgásba hozatik. Mivel az (i) kötél­szár a fölhúzó-dobra van erősítve s ezen dob az erőgép által az ismert módon, kap­csolások és fogaskerék-áttételek segélyével forgásba hozható, az (e) fúrót tartó (f) ru­dazat bármely pillanatban fölfelé emelhető, tehát pl. baleset alkalmával az (f) rudazatra I

Next

/
Thumbnails
Contents