20908. lajstromszámú szabadalom • Fölfüggesztő szerkezet elektromos vasutak fölső vezetékei számára

Megjelent 1901. évi április lió 2-án. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 2090B. szára. VII/k. OSZTÁLY. Fölfüggesztő szerkezet elektromos vasutak fölső vezetékei számára. KORBULY SÁNDOR ÉS KORBULY KÁROLY GÉPÉSZMÉRNÖKÖK BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 junius hó 28-ika. A villamos vasutak fölső vezetékeit eddig úgy erősítették az izolátorral mereven ösz­szekötött (összecsavarolt) tartóra, hogy a vezeték fölszerelésekor vagy magát az izo­látort, vagy pedig a vezetéktartót le kellett szerelni. A vezetéktartónak az izolátorral való merev kapcsolása még azon hátrány­nyal is birt, hogy a vezetéknek, ha az az áramszedővel érintkezésbe jutott, kilengé­seit megakadályozta, illetőleg hogy a veze­téknek az izolátorral együtt kellett kilen­genie, miáltal a vezeték a vezetéktartók végeinél erős hajlítási igénybevételnek volt kitéve; a vezetéken végigcsúszó illetőleg gördülő áramszedő szerkezet ezen helyeken lökést kapott és a kontaktusnak ebből folyó megszakítása által szikrázás lépett föl, a mi a vezeték elkopását elősegítette. A jelen találmány tárgyát képező, elek­tromos vasutak fölső vezetékei számára szolgáló fölfüggesztő szerkezettel a fönti hát­rányokat elkerüljük, mivel megengedi a ve­zetéknek vertikális irányú szabad kilengé­sét, azonkívül lehetővé teszi, hogy a veze­téket az izolátor vagy az izolátorba csa­vart vezetéktartó eltávolítása nélkül fölsze­relhessük. Jelen találmány szerint ugyanis az izolá­torba csavart vezetéktartón forgathatóan fölfüggesztett és csavarokkal egymáshoz szorítható pofákat rendezünk el, melyek a vezetéket beszorítva fogvatartják és me­lyek az áramszedőnek a vezetéken való végighaladása alkalmával és az esetleg ezalatt föllépő lökések alkalmával a ve­zeték geometriai középvonala közelében elrendezett fölfüggesztési pont körül kileng­hetnek, miáltal a vezetéket minden hátrá­nyos igénybevételtől megóvják. A mellékelt rajzon a jelen találmánybeli fölfüggesztő szerkezet egy foganatosítási alakja az 1. ábrán oldalnézetben az izolátorral együtt, a 2. ábrán nagyobb léptékű keresztmetszet­ben van föltüntetve. Mint a rajzból látható, az izolátorba be­csavart (a) tartó alsó végén két oldalsó (b) csappal van ellátva, melyek (c) szorítópo­fák megfelelő vájataiba nyúlnak és a szo­rítópofák forgáscsapja gyanánt szolgálnak. Mindkét (c) szorítópofa egy-egy félkörke­resztmetszetü hosszhoronnyal van ellátva, melyek együtt egy a vezeték fölvételére szolgáló csatornát alkotnak. A szorítópofák ezenkívül még a (d) vájatokkal vannak el-

Next

/
Thumbnails
Contents