20897. lajstromszámú szabadalom • Eljárás elektromos vezetékek szigetelésére

20897. szám. vil/g. OSZTÁLY. Eljárás elektromos vezetékek szigetelésére. tesla miklós elektrotechnikus new-yorkban. A szabadalom bejelentésének napja 1900 augusztus hó 14 ike. Megjelent 1901. évi márczius hó 30-án. MAGY. |gj| IvIR. szabadalmi bss hivatal SZABADALMI LEI RAS Már régóta ismeretes, hogy bizonyos anya | gok, melyek folyékony halmazállapotukban • többé-kevésbbé jó vezetők, szilárd halmaz- 1 állapotukban szigetelőként szerepelnek. így pl. a víz bizonyos mértékben vezeti az elek­tromosságot, de mihelyt jéggé alakul, szi­getelővé válik. Az ezen tárgyra vonatkozó eddigi ismereteink igen általános jellegűek és főleg Faradaynak eredeti megfigyelései­ből származnak, a ki azt tapasztalta, hogy azon anyagok, melyekkel ő kísérletezett, pl. a víz és a vizes oldatok, megfagyasztásuk után körülbelül százszorta jobban szigetelik az elektromos vezetőt. A fagyasztással el­érhető szigetelés javítására eddig semmit sem tettek és egyáltalában a szigetelésnek ily módja eddig gyakorlatilag nem alkal­maztatott. Föltalálónak különösen a jég elektromos tulajdonságaira vonatkozó kutatásai új és fontos eredményekre vezettek, melyeknek fontosabbjai a következők: 1. Bizonyos körülmények között, midőn ugyanis az elektromos töltésnek közönséges módon való kisütése meg van akadályozva, a jég sokkal jobban szigetel, mint a hogy azt eddig föltételezték. 2 Ezen szigetelő tulajdonságot más tes­teknek hozzákeverése által fokozhatjuk. 3. A jégnek vagy más fagyasztott auyag­' nak dielektrikus erejét a hőmérséklet esök-i kentése, következésképen a keménység fo­kozása által növelhetjük. 4. Ezen anyagok hatásosabb szigetelőket képeznek különösen erősebb megszakított vagy váltakozó áramokkal táplált vezetők számára, a mennyiben igen vékony jégbe­vonat már néhány száz, sőt ezer voltnyi elektromótorikus erőnek is képes ellenállani. Ezek és más megfigyelések a jelen ta­lálmány tárgyát képező szigetelő eljáráshoz vezettek, mely a fölsorolt tények következ­tében gyakorlatilag alkalmazható és melyet az elektromosság gyakorlati kihasználásánál előnnyel alkalmazhatunk. Általánosságban szólva, a jelen találmány tárgyát képező el­járás abban áll, hogy az elektromos veze­tőt az ezt környező vagy ezzel érintkező közegnek egy hűtő gázalakú közeg segélyé­vel való megfagyasztása vagy szilárd hal­mazállapotba való átvezetése és ezen álla­potban való megtartása által szigeteljük el. Ezen eljárás gyakorlati foganatosításánál íirös vezetőt alkalmazhatunk és ennek ben­sejében a hűtő közeget keringtetjük, mely az ezen vezetővel érintkező vagy ehhez kö­zel álló vizet vagy egyéb közeget megfa­gyasztja; lehet azorban a hűtő közeget egy

Next

/
Thumbnails
Contents