20846. lajstromszámú szabadalom • Revolverviharágyú

.Megjelent 1901. évi múrczius hó 29-én. MAGY. SZABADALMI Klli HIVATA SZABADALMI LEIRAS 20846. szám. X/h. OSZTÁLY. Revolver-vihai'ágyú. KANITZ LAJOS SZERKESZTŐ ZÜRICHBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 október hó 27 ike. A jelen találmány tárgyát képező mező­gazdasági revolver-viharágyúnak egy fo­ganatosítási alakja a mellékelt rajzon van föltüntetve, melyen 1. ábra metszetben mutatja a revol­ver- vagy forgótárcsát ráhelyezett toldat­tal és hangtölcsérrel; 2. ábra az 1. ábra oldalnézete; 3. ábra az 1. ábra alaprajza; 4. ábra a revolver-viharágyú teljes né­zete; 5. ábra pedig az ágyú teljes nézete fer­dén állított hangtölcsérrel. A tizenkét (al al al . . .) tölténylyuk­kal ellátott revolver- vagy forgótárcsa (1—3. ábra) a (b) csap körül foroghatóan van ágyazva, mely a (d) keret forogható (c) harántgerendájára van erősítve. A forgótárcsa fölé az (e) védőlemez fölött a (b) csapra egy (f) kar van erősítve, mely­nek (fl) tokjába a (g) toldat van helyezve. Az (fl) tokra a (h) hangtölcsér van ráhe­lyezve. A (g) toldat egy (i) fogantyúval, vagy kézi emeltyűvel van ellátva. A forgó­tárcsa alatt egy (k) zárólemez, ez alatt pe­dig (1) elcsattantó készülék van elrendezve. A (d) keret (4. és 5. ábra) alúl egy (m) csavarorsóval bír, mely az állványban lévő csavaranyában jár, mely a keretnek az ágyú tetszőleges irányba való beállítására szükséges forgását megengedi és egyúttal az ágyú följebb vagy lejebb állítása által az elcsattantó készüléknek kellő kezelési magasságba való beállítását minden hely­zetben lehetővé teszi (5. ábra). Az (al al al) tölténylyukak fölül kúpos bővítéssel bírnak, melyekbe a (g) toldat van beillesztve, miáltal a lövés vezetése meghosszabbodik és a levegőnek a töltény­lyuk és tölcsér között való közlekedése meg van nehezítve. Minthogy a (g) toldat tor­kolata kisebb átmérővel bír, mint a rajta ülő tölcsér alsó vége, ennélfogva a lövés elsütésekor egy a tölcsér közepén átvo­nuló légáram létesül, mely nem töltvén ki a tölcsér teljes keresztmetszetét, az abban lévő levegőt szintén magával rántja és rez­gésbe hozza. Elsütés után a (g) toldattal összekap­csolt (i) emeltyűt forgatjuk, miáltal egy­részt az (fl) tokban lévő ferde (f2) pálya és a (g) toldatnak abban vezetett (gl) peczke közvetítésével ezen toldat a kúpos furatból kiemeltetik, másrészt az (i) emel­tyűre alkalmazott (il) kilincs és a forgó­tárcsa kerületén lévő (a2 a2 a2) fogak se­gélyével a forgótárcsa egy osztással to­vább forgattatik, illetőleg egy újabb lövő-

Next

/
Thumbnails
Contents