20841. lajstromszámú szabadalom • Mezei főzőkályha

Megjelent 1901. évi márczius hó 27-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 20841. szám. I l/h. OSZTÁLY. Mezei főzőkályha. BOCHSHOFER JÓZSEF FÉMÁRÜGYÁROS WELSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 október hó 25-ike. A szabadalom tárgya egy mezei főző­kályha kis térben raktározható alkatrészei, melyekből a talajon megfelelően kiásott árok segítségével mezei főzőkályhát állítha­tunk elő. A mellékelt rajz 1. és 2. ábrája a talál­mány értelmében előállított mezei tőző­kályha függélyes metszetét és fölülnézetét mutatja. A részletek, melyekből az említett (m) talajárok segítségével a mezei főzőkályha összeállítható, egy sor, átlapolással és tüz­nyílásokkal ellátott, egymást között laza (a, b, c, d, f) lemezből állanak, melyek közül a tüzelés oldalán elhelyezett egyik lemez szabad szélén csuklósan ráerősített, a tüzelőnyílást részben eltakaró, keskeny (g) lemezt hord, míg a tűzhely másik vé­gén lévő lemez a (k) füstcső rögzítésére egy (h) toldattal van ellátva. Ezen alkatórészek alkalmazása oly mó­don történik, hogy a mezőn megfelelő szé­lességgel egy (m) árkot ásunk, melynek talpa a tervezett füstelvezetés iránya felé emelkedik és a legmélyebb helyen a sza­kács számára, kellő hely létesítésére, meg­felelően ki van bővítve és minden oldalon lejtősítve. Az (a, b, c, d, f) lemezeket, melyek egy­mást kölcsönösen túlfödik, oly módon he­lyezzük el, hogy ezek a tűzteret képező csatornát áthidalják. A lemezek a főzőüstök fölvételére meg­felelő nyílásokkal vannak ellátva; az üstöket oly módon méretezzük, hogy ezek szállítás alkalmával egymásba helyezhetők és cse­kély helyet igényeljenek. SZABADALMI IGÉNY. Alkotó részek mezei főzőkályha előállítá­sára, a mezőn ásott árok segélyével, jellemezve több laza, egymás mellé so­rozható, átlapolási hornyolással ellátott lemez által, melyek a főzőüstök fölvéte­lére nyílásokkal bírnak és melyek közül az egyik egy csuklósan megerősített le­mezzel, egy másik a füstcső rögzítésére való toldattal bír. (1 rajzlap melléklettel.) haj las részvény társaság nyomdája bucapfifite"

Next

/
Thumbnails
Contents