20770. lajstromszámú szabadalom • Szellőztetéssel bíró lábbeli

Megjelent 1901. évi márczins hó 21-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 20770. szám. I/b. OSZTÁLY. Szellőztetéssel bíró lábbeli. JULIUSBERGER MIKSA VENDÉGLŐS FRIEDENSHÜTTEBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 október hó 27-ike. Jelen találmány czélja az, hogy a lábbe­lik belsejében szellőztetés hozassék létre, még pedig az által, hogy a friss levegő erős nyomással sajtoltatik a talp és a ha­risnya közé, hol az említett czél elérésére szolgáló technikai segédeszköz egy a láb­beli sarkának belsejében elrendezett fujtató, mely a sarokra való lépés alkalmával össze­szoríttatik s e közben a friss levegőt a láb­beli belsejébe benyomja, mig a láb föleme­lésénél egy szintén a sarok belsejében el­rendezett rúgó segélyével, illetőleg közre­működésével friss levegő szivatik be a fuj­tatóba. Eddig is ismeretesek voltak már ugyan oly lábbelik, melyeknél egy a sarokban el­rendezett fujtató áll a lábbeli belsejével összeköttetésben és a fujtató működtetése a sarokra való nehézkedés alkalmával kö­vetkezik be. Ezen régi szerkezeteknél azon­ban a lábbeli nem szellőztettetik, hanem a fujtató csakis a láb kigőzölgéseinek fölszí­vására van rendelve. Mivel továbbá az ily berendezéseknél maga a harisnya és a láb­beli is megakadályozza azt, hogy a lábbeli belsejében képződött vákuum megsziintet­tessék, azért a kívánt eredmény sohasem következik be. Továbbá az említett régi szerkezeteknél a fujtatónak szívásra való működtetése nem a sarokra való ránehéz­kedés alkalmával történik, hanem ezen czélra egy a fujtató belsejében elrendezett rúgó szolgál s természetesen ennek következté­ben a szívás csak igen csekély lehet. A föntebbi hátrányok teljes kiküszöbölé­sét czélzó találmánybeli berendezés a mel­lékelt rajzlapon hosszmetszetben van be­mutatva. A lábbeli sarkában egy (a) fujtató van elrendezve, mely minden oldalról zárt és belsejében egy (b) tekercsrúgó foglal helyet, mely a fújtatót állandóan szétterjesztett ál­lásban igyekszik tartani s e közben az utób­binak fölső oldalát (d) talpbélléshez szorítja hozzá, (a) fujtatóból (c) csövecske vezet a sarkon keresztül a szabadba, míg egy má­sodik (e) csövecske a sarkon és a talpbélé­sen áthaladva, a lábbeli belsejébe torkollik. Midőn a lábbelit az illető egyén szellőztetni akarja, lábának sarkát a lábbeliben fölemeli, úgy hogy (b) rúgó (d) talpbéllést fölemel­heti és az (a) fujtató szétterjeszkedhetik s ez által természetesen (c) csövecskén keresz­tül a fujtatóba friss levegő szivatik. Amint aztán a láb sarka a lábbeliben ismét lesü­lyesztetik, a fujtatóba beszívott levegő (e)

Next

/
Thumbnails
Contents