20718. lajstromszámú szabadalom • Duzzasztó mű folyóviznek üzemi csatornákba való terelésére

Megjelent 1901. évi márczins hó 16-án. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 20718. szám. XV/e. OSZTÁLY. Duzzasztó mű folyóvíznek üzemi csatornákba való terelésére. KRISCHAN KAJETÁN MÉRNÖK LE1BNITZBEN, ZWANZIGER LAJOS ÉPÍTÉSZ PETTAUBAN ÉS WALDBAUM LAJOS FŐMÉRNÖK BBUCKBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 augusztus hó 23-ika. Midőn folyókból valamely üzemi czélra vizet akarunk egy csatornába levezetni, a víz vagy szabadon ömlik át a csatornába, vagy pedig duzzasztó gátat alkalmazunk. Ez utóbbi azon hátránnyal jár, hogy az ár­víz útjába, melynek lebocsátására többnyire nem áll elegendő tér rendelkezésre, nagy akadályt gördít, minek következtében agát maga is rendkívül igénybe vétetik s hanem a lehető legszilárdabban épült, föntartása igen költséges, továbbá a víz átzuhanása folytán a gát alatt üregek képződnek, a gát fölött pedig és az üzemcsatornák be­járatánál hordalék rakódik le, s ez által az üzemhez szükséges vízmennyiség kétségessé válik, végül pedig a jégképződés az üzem­csatornára nézve veszedelmes mértékben elősegíttetik. Azon üzemcsatornák, melyek a víz duz­zasztására minden segédeszközt nélkülöz­nek, az árvíz elé ugyan csekély akadályt gördítenek, hátrányuk azonban, hogy bejá­ratuk a víz sodrának megváltozása esetén könnyen eldugul s a jég általi elzárásnak is ki van téve, úgy hogy az üzemhez szük­séges vízmennyiség bizonytalan lesz. Jelen találmány tárgya oly duzzasztómű, mely a nélkül, hogy a gátépítmények hát­rányaival birna, az üzemvíz beszerzését il­letőleg teljes biztosítékot nyújt s a fo­lyó ágya és az üzemcsatorna között olyan összeköttetést létesít, hogy a kiegyenlítő­dés a különböző lefolyási vonalak között, a rendes körülmények megzavarása nélkül, a vízmozgás természetes törvényei szerint ön­magától megy végbe. A duzzasztómű egy a folyóba épített sar­kantyúból áll, mely alapkörrajzának dom­borúan görbült részével az áramlási irány­nyal szembe néz s oromvonala az építmény legmagasabb pontjától kezdve, mely a víz közepes alacsony állása fölé kevéssel emel­kedik ki s lapos homorú görbét képezve ereszkedik le az áramlási irány felé fordult mellső végéhez a folyam ágyába s a ke­resztmetszetét képező görbe a csúcsánál domború, két oldalt pedig homorúan megy át a folyamágyba illetőleg üzemcsatornába. A mellékelt rajzlap 1. ábráján a folyóba épített duzzasztó mű alaprajza, a 2. ábrán a bejáratnak és a hozzá csat­lakozó üzemcsatornának feneke az 1. ábra (2—2) vonala szerint vett metszetben van ábrázolva, s a 3., 4. és 5. ábrák az 1. ábra (3—3),

Next

/
Thumbnails
Contents