20712. lajstromszámú szabadalom • Fémtömítés tömítőszelenczék számára

Megjelent 1001. évi márczins hó 13-án. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 20712. szám. V/e/l. OSZTÁLY Fémtömítés tömító'szelenczék számára. PAOLINI ANTAL TECHNIKUS SAN-ROCCOBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 augusztus hó 27-ike. Jelen találmányi bejelentés tárgyát egy fémtömítés képezi tömítő szelenczék és ha­sonlók számára, a mely tömítés kiválóan egyszerű szerkezete mellett nemcsak töké­letes tömítést létesít, hanem azon főköve­telménynek, hogy a tömítőanyag és adu­gattyúrúd közötti súrlódás a lehetőségig csökkentessék, nagy mértékben eleget tesz. A találmány tárgyát a mellékelt rajz tünteti föl, és pedig az 1. ábra a tömítőszelencze és tömítés hosszmetszetét, a, 2. ábra pedig a fémtömítés előlnézetét mutatja. A mint a rajzból látható, (a) a tömítő szelencze, (b) a tömítőkarima bélése, és (c) a (d) csavarok által gyöngén meghú­zott tömítőkarima. A találmány tárgyát képező fémtömítés két tömítésre szolgáló fehérfémből készült (e—f) gyűrűből áll, a melyek anyagát 40 rész ólomból, 8 rész antimonból álló öt­vözet képezi. A gyűrűknek egymás felé fordított fölületei kúposán vannak leesz­tergálva, míg külső, a tömítőkarimához fekvő vége félkör- vagy ívalakúan van le­görbítve. A tulajdonképeni (e—f) tömítőgyűrűk­nek kúposán leesztergált fölületei között egy hasonlóképen kúpos végfölületekkel ellátott (g) bronzgyűrű van elrendezve, mely nem ér egészen a (h) dugattyúrúdig és közepén egy gyűrűalakú (i) csatornával bír, mely a kenőanyag fölvételére szolgál. Ha már most a (c) tömítőkarimát meg­húzzuk, a nyomás az (e—f) tömítőgyűrű­kön oszlik el, a mely gyűrűk ez által a (g) gyűrű fölületein elcsúszva, a (h) du­gattyúrúdhoz szorosan odasimulnak. Ha a dugattyúrúd fölemelhető, akkor czélszerű, hogy ha az (e—f) gyűrűket egy­egy darabból készítjük; ha azonban a du­gattyúrúd föl nem emelhető, akkor az (e— f) gyűrűket (lásd 2. ábrát) két részből ál­lítjuk elő és e részeket az (n) rováté­kokba helyezendő (o) ékek által kapcsoljuk | össze. > A (g) gyűrű hasonló módon szintén 2 j részből állhat, a mi mellett a két rész i csavarokkal vagy más módon megerősí­! tendő (m) vasgyűrű által tartatik össze. Az (m) gyűrű ekkor a (g) gyűrűnek megfe­lelő rovátékában fekszik, úgy hogy a (g) gyűrű külső fölülete sima hengerköpenyt alkot. SZABADALMI IGÉNY. Fém tömítés tömítőszelenczék és hasonlók számára, az által jellemezve, hogy az egy darabból illetőleg (m) vasgyűrű ál-

Next

/
Thumbnails
Contents