20656. lajstromszámú szabadalom • Írógép

Megjelent 1900. évi márczins hó 8 sín. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 20656. szám. X/a/b. OSZTÁLY. írógép. BONNET KÁROLY ALMON MECHANIKUS DOVERBEN A szabadalom bejelentésének napja 1900 szeptember hó 4-ike. A jelen találmány tárgya írógépekre vo­natkozik és ezen gépek szerkezetének ak­kénti elrendezését czélozza, hogy azok sok­kal gyorsabban működjenek, de a mellett rendkívül egyszerűek és szilárdak legyenek. Czélozza továbbá főleg azt, hogy ezen gé­pek csak kevés hetyet foglalnak el, úgy hogy könnyen legyenek szállíthatók és sok oly czélra használhatók, melyekre az eddigi gépek nem alkalmasak. A mellékelt rajzokon egy jelen találmány szerint foganatosított gép van föltüntetve. Az 1. ábra az írógép fölülnézete ter­mészetes nagyságban, a hol is egyes részek eltörten vannak föltüntetve; a 2. ábra hasonlóan fölülnézet, avval a különbséggel, hogy itt a föltüntetett részek azon állásban vannak, melyet elfoglalnak, ha a baloldali billentyű-emeltyűk egy cso­portját lenyomván, a csoport legfölső bil­lentyűjén föltüntetett betűnek megfelelő type a papírhengerhez ütődik ; a 3. ábra a gép néhány részét fölülné­zetben és azon állásban tünteti föl, melynél a billentyű-emeltyűk baloldali csoportjának középső és legalsó billentyűje egyidejűleg van lenyomva oly czélból, hogy az ezen csoport középső billentyűjén föltüntetett betű nyomtattassék; a 4. ábra az előbbenihez hasonló fölül­nézet avval a különbséggel, hogy itt a bil­lentyű-emeltyűk baloldali csoportjának leg­alsó billentyűje lenyomatott oly czélból, hogy az ezen billentyűn feltüntetett betű leírassék; az 5. ábra függélyes metszet az 1. ábrá­nak x—x vonala szerint; a 6. ábra függélyes metszet az 1. ábrá­nak Y—Y vonala szerint balról jobbra nézve; a 7. ábra egyes részek elhagyásával ugyanazon metszet jobbról balra nézve; a 8. ábra részletrajz, mely a szán vég­nézetét és a sorátkapcsoló szerkezetet tün­teti föl; a 9. ábra egy billentyűcsoportnak per­spektivikus képe. A derékszögű négyszög alakjával bíró gépállvány a vízszintes (a) alaplemezből, a függélyes (a') hátfalból és a rövid, ugyan­csak függélyes (al) oldalfalakból áll, me­lyekkel az (a3) födőlemez van összekötve vagy velők egy darabban öntve. A gépállvány hátsó részén, az (al) hát­lappal érintkezésben egy alkalmas (b) szán csúszik az (a) alaplemez megfelelő veze­tékeiben. A (b) szán a (b') hengerrel, a (b2) papir-

Next

/
Thumbnails
Contents