20626. lajstromszámú szabadalom • Pörkölő készülék

Megjelent 11)00. évi márczins hó 5-én. MAGY » K1R. SZABADALMI BB f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 20626. szám. IV/i. OSZTÁLY. Pörköló'-készűlék. KUCHELMEISTER FRIGYES KERESKEDŐ BRÜXBEN ÉS NOBIS LIPÓT MAGÁNMÉRNÖK BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 október hó 1-je. A jelen találmány tárgyát kávé, maláta, füge. magvak stb. pörkölésére szolgáló készü­lék képezi, melynél a tökéletesen egyenle­tes pörkölés azáltal van lehetővé téve, hogy a pörkölendő anyagnak. a pörkölődob falá­hoz való odatapadása vagy odaógése meg­akadályoztatik és melynél a pörkölésnél keletkező gázoknak a helyiségbe való kiáram­lása és abban való szétterjeszkedése be nem következhetik. A. találmány tárgyát képező pörkölő­készűlék egy kiviteli alakja a mellékelt raj­zon a következő módon van föltüntetve: 1. ábra a készülék elölnézete; 2. ábra ugyanannak keresztmetszete; 3. ábra ugyanannak hosszmetszete. A készülék lényeges részét a dob képezi, mely egy sodronyszövetből álló belső (a) falból és egy ettől bizonyos távolságra (kb. 10 mm.-nyire) elálló, szilárd bádogból készült külső (b) falból áll. A belső (a) fal középen és végein (e) lapos- vagy szögvasakkal van fölszerelve és sodronyból készült ferdén álló (d) küllőkkel van merevítve. A dob homlokoldalai kúposra készülnek. A dob egy üreges (e) tengelyre van fölékelve, mely a (d) keretbe van forgat­hatóan ágyazva. Az üreges tengelynek a dobon belül levő részein (f) kivágások vannak elren­dezve, a dob középvonalában a tengely belső ürege (g) válaszfal által két részre van osztva. Az (e) tengelynek hátsó vége a (kJ gőzelvezetőcsőbe torkollik, mely vagy közvetlenül a kéménybe, vagy pedig az (i) füstesőbe vezet. Az (m) tolóajtóknak kinyi­tása után a dob a tengelyét tartó (h) keret­tel együtt kihúzható, úgy, hogy az könnyen megtölthető illetőleg kiüríthető. A megtöl­tésre illetőleg a kiürítésre szolgál a dob falán elrendezett és hasonlókép kettős falú (n) ajtócska, mely légmentesen elzárható. A dobnak külső (b) fala a belső teret tel­jesen légmentesen zárja körül. Az (e) ten­gely olyan hosszú, hogy a dob kihúzásakor a tengely vége még mindig a (k) gőzelve­zetőcsőbe ér. A jelen találmány tárgyát képező készü­léknek előnye az, hogy a dob külső (b) falát érintő lángok a közbenső tér közvetí­tésével egyenletes meleget adnak át a belső (a) falnak, miáltal a magvaknak stb. megégése és odatapadása teljesen el van kerülve. Az (e) tengelyen illetőleg a (g) válasz­fal előtt elrendezett (f) kivágásokon át állan­dóan friss levegő jut a dobba, míg a pörkö-

Next

/
Thumbnails
Contents