20566. lajstromszámú szabadalom • Eljárás reliefek előállítására

V Megjelent 1901. évi február hó 27-én. MAGY SZABADALMI KIíi HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 20566. szmn. IX/e. OSZTÁLY. Eljárás reliefek előállítására. plastographische gesellschaft pietzneb & c° czég bécsben. A szabadalom bejelentésének napja 1900 szeptember hó 22-ike. Tudvalevő dolog, hogy a chromozott ge­latin, ha ezt negatív vagy pozitív alatt meg­világítjuk és alkalmas módon, pl. vízben való duzzasztás által fejlesztjük, lapos relie­feket szolgáltat. Az ily módon elért ered­mények azonban nem eléggé kielégítők és ez az oka annak, hogy az eljárás, kivéve a nyomdai sokszorosítást, a gyakorlatban alig lel alkalmazást. Első sorban a chromgelatin csekély érzé­kenysége okozza ezt a hátrányt, minthogy a fényérző réteg a hosszas másolásnál, kü­lönösen nedves, borús időjárásnál nedves­séget szív föl és ennek következtében nem­csak a földuzzasztásnál nagyon lapos, mo­duláczió nélküli rajz keletkezik, hanem a réteg is majdnem teljesen érzéketlenné vál­hatik. A réteg eme elváltozása meggátolja, hogy biztosan dolgozhassunk. Igaz ugyan, hogy Pretsch (az 1854. évi 2373. sz. angol szabadalmában) már jelezte, hogy ezüst-nitrát, esetleg bromid hozzáadá­sával az eljárás rövidíthető, de még ezen eljárás segélyével is csak igen lapos és csupán galvanoplasztikus másolásnál nyom­tatásra alkalmas lemezeket állíthatunk elő. Sokszoros kísérletek igazolták azonban, hogy a Pretsch-féle eljárás módosításával a réteg érzékenységét rendkívül (az eredeti tiz-húszszorosára) lehet fokozni, egyúttal pedig sokkal jobban modelált és magasabb reliefeket előállítani. Ebből a czélból csak az szükséges, hogy az ezüst-nitrátot, eset­leg bromkálit vagy jódkészítményeket tar­talmazó chromgelatint alkohol hozzáadásá­val hosszabb ideig hevítsük és azután gyor­san lehűtsük. A nagy érzékenység okozta lényeges tech­nikai előnyök első sorban abban rejlenek, hogy a megvilágítás időtartama lényegesen csökkenthető, továbbá, hogy mozdulatlan, mesterséges fényforrást is lehet alkalmazni, mikor a kép élessége és moduláltsága jóval nagyobb, mintha a napfénynél másolunk, mert a napsugarak beesési szöge folyton változván, a model vonalai kiszélesednek, mi pontos munkánál igen zavaróan hathat. Lehet ebben az esetben pl. elektromos fényt, magnéziumi fényt, sőt gázlángot vagy Röntgen-sugarakat a megvilágításra hasz­nálni. Továbbá, ha a megvilágítást zárt, egyenletes hőmérsékletű helyiségben végez­zük, a réteg nedvességet sem szívhat, vagy legalább nem szívhat oly mértékben, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents