20559. lajstromszámú szabadalom • Készülék utazási jegyek s hasonlók egyenkénti kiadására

Megjelent 1901. évi február hó 27-én. MAGY. (íÉar KIR. szabadalmi hivatal SZABADALMI LEIRAS 20559, szám, VIIIM. OSZTÁLY. Készülék utazási jegyek s hasonlók egyenkénti kiadására. klepetar vilmos gyáros pilsenben. A szabadalom bejelentésének napja 1900 augusztus hó 31-ike. Jelen találmány tárgyát utazási jegyek s hasonlók egyenkénti kiadására szolgáló ké­szülék képezi, melynek segélyével egy zárt szekrényből mindig csak egy, és pedig a legalsó jegy vehető ki, s e mellett egy mái­egészen kivett jegynek visszatolása többé nem lehetséges. Ezen készülék tehát nem­csak a gyors jegykiadást teszi lehetővé, hanem meg is akadályozza, hogy a jegyeket a szekrényből más sorrendben lehessen kivenni, s ily módon mindennemű vissza­élést kizár. A mellékelt rajzlap: 1. ábrája a készüléket függélyes met­szetben, a 2. ábra részint elölről nézve, részint metszetben, a 3. ábra pedig annak alaprajzát, illetve vízszintes metszetét mutatja. A készülék több egymás mellett álló (1) szekrényből áll, melyeknek (2) előfala, köz­vetlenül a (3) fenék fölött, a kártyák széles­ségéhez és vastagságához mért (4) hasí­tékkal van ellátva. A (3) fenék alatt az (5) vezetékben (6) tolóka mozgatható, mely elül (7) fogantyúval, hátulsó részén pedig egy fölfelé álló (8) menesztővel van ellátva, s ez utóbbi a fenék (9) nyílásán keresztül az (1) szekrény belsejébe nyúlik. A (6) tolóka a (10) rúgó vagy súly hatása alatt áll, mely azt minden alkalommal visszaviszi nyugalmi helyzetébe. A (10) rúgót külső behatások ellen a (11) köpeny védi. Az (1) szekrény előtt egy kis (12) szelencze foglal helyet, mely a (3) fenékkel együtt a kiadási nyílást képezi s több ferdén lefelé álló s a (14) ten­gely körül egyenként vagy együttesen sza­badon forgatható hegyes (15) csúcsokat tar­talmaz, melyeknek czélja a jegyek be- vagy visszatolásának megakadályozása. A szek­rényben lévő jegyeket czélszerű egy (16) súllyal megterhelni. A készülék működési módja a következő •' Ha a tolóka az (5) vezetékek által képe­zett ütközőkig előre húzatott (az 1. ábrán a pontozva rajzolt, helyzetbe), a (8) menesztő a legalsó menetjegyet a (13) kiadási nyílás­ból bizonyos mértékben kifelé tolja. Ha most a tolókát elbocsátjuk, az a rúgó hatása folytán visszatér nyugalmi helyzetébe, míg a jegy a súrlódás és a rajta nyugvó (15) hegyes csúcsok miatt megmarad előretolt helyzetében s most már egészen kihúzható. Ez alkalommal a csúcsok ellenállás nélkül engednek fölfelé ; ellenben, ha valaki a jegy visszatolását megkísérelné, a csúcsok a jegyre feszülnek s azt szilárdan tartják. A csúcsok egy már egyszer kihúzott kár­\

Next

/
Thumbnails
Contents