20531. lajstromszámú szabadalom • Eljárás folyadékok desztillálására, gőzösítésére vagy extrahálására

Megjelent 1901. évi február hó 23-án. MAGY. szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMI LEIRAS 20531. szám, IV/i. OSZTÁLY. Eljárás folyadékok desztillálására, gó'zösítésére vagy extrahálására. theisen ede mérnök baden-badenben. Pótszabadalom a 19043. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1900 julius hó 7-ike. A törzsszabadalom szerint forgó szárnyak akként hatnak egy vékony folyadék rétegre, hogy azok a mennyire csak lehet a folya­dékszín közvetlen közelében mozognak és a folyadékból fölszabaduló gőzöket fölfogják és tovamenesztik. Ezen czélból az elrende­zés akként voit foganatosítva, hogy a fo­lyadék a külső köpeny fölött ennek egyik vagy másik vége felől mozgattatott tova, mely mozgatást a folyadékszínre nyomást gyakoroló czentrifugalt gáz segélyével sza­bályozhattak. A jelen találmány a folyadékrétegre való behatás fokozását czélozza, a mit azáltal érünk el, hogy a folyadék és gázáram se­bessége közötti különbséget tetemesen nö­veljük és hogy ezeniíívül a hatást a készü­lék egész hosszában egyenletesebbé tesz­sziik. Ez utóbbi ugyanis azért fontos, mivel ez­által erősen konezentrálandó folyadékok gőzösítésénél az inkrustatiót megakadályoz­zuk. A szárnyak mögött föllépő légritkítás elkerültetik és oly gáznyomás fejtetik ki, mely a folyadékot mozgásban tartja. Ezen czélból a folyadékot és a gázokat magán a készüléken részben többször já­ratjuk át, mielőtt azokat abból kivezetnők. Az eljárás foganatosítására az elrendezés specziálisan akként van foganatosítva, hogy a gőzelválasztó és czentrifugáló szárnyak egy velük forgó tölcséren vannak elren­dezve. 'mely ismeretes módon alsó csúcsos végével a folyadékba merül be és ezt ez­által a tölcsér belső fölületén való fölszál­lásra kényszeríti. A tölcsér egyes pontokon kifolyató nyílásokkal és ezekhez csatlakozó csőtoldatokkal van ellátva, melyek a föl­szálló folyadékot a forgó tölcsér különböző magasságaiban kifolyatják és a külső kö­penyfalhoz lökik. A folyadékrészeknek ezen kilökése által a kilökött mennyiségek nem csak hogy erősen odaszoríttatnak a külső köpenyfölülethez, hanem ezenkívül a már ezen köpenyfölületen lévő és a gőzösítés által fölül csökkentett folyadékmennyiség újból fölfrissíttetik, gyorsabb mozgásba ho­zatik és a kilökött részek által gyorsabban körülhajtatik. Ezenkívül a folyadéknak ezen elosztása olyan, hogy a külső köpeny föliiletére na­gyobb folyadékmennyiség jut, mint a mennyi a fölületen való egyszeri végigvezetésnél gőzösíthető, úgy hogy a fölület másik végén még számbavehető mennyiségű folyadék fo­lyik ismét le. A folyadék ezen része esetleg újonnan bevezetett folyadékkal keverten a forgó emelő tölcsér által megragadtatik és

Next

/
Thumbnails
Contents