20506. lajstromszámú szabadalom • Újítás fejszéken

Megjelent 1901. évi február lió 30-án. MAGY SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 20506. szám. XVI/a. OSZTÁLY. Újítás fejszéken. FENNELL GERALD MARTIN KERESKEDŐ NEW-YORKBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 augusztus hó 21-ike. Jelen talál mán}- tárgyát egyszerű, köny­nyen gyártható, olcsó és tartós fejsze ké­pezi, mely teljesen fémből készül és mely­nek előállítására nagy munkaképessége és szilárdsága daczára csak kevés anyag szük­séges. Eddigelé a fejszefejeket rendszerint éles penge- és nehéz, tömör kalapácsrész alakjában egy darab fémből állították elő ; a kalapácsrész át van lyukasztva éj, ezen lyukba a fából vagy más anyagból készült nyél van beerősítve. Készítették a fejet már két részből is, egy pengéből és egy tömör, nehéz kalapácsfejhői; a fanyél számára pe­dig nyílásról gondoskodtak. Fémnyéllel biró fejszéket is használtak már, azonban ezen nyelek igen nehezj>voltak. Mindezen kü­lönféle szerkezetek suií yagot igényelnek és előállításuk költséges. A jelen találmány értelmében szerkesz­tett fejsze részei a következők: egy czél­szerűen aczéllemezből sajtolt vágópenge, egy fémlemezből készült kalapácsfej, mely esetleg a pengéből is lehet kiképezve, vala­mint egy fémnyél, mely fémlemezből van sajtolva és egyik végén a penge és kala­pácsrész érintkezési helyén a fejsze fejéhez való erősítésére és annak körülfogására ha­sítékkal bír; az összes részek szilárdan egy­máshoz vannak erősítve. Egy ily módon szerkesztett fejsze előállításánál tehát az összes részek oly fémlemezekből készíthe­tők, melyek a penge, kalapács és nyél czél­jainak legjobban megfelelnek; mindezen részek kevés munkával sajtolhatok, azután egymáshoz illeszthetők és szögecselés, for­rasztás, hegesztés, vagy más ismert eszkö­zök segélyével összeerősíthetők, úgy, hogy egy igen nagy munkaképességgel és kis súlylyal biró, olcsó fejszét kapunk. A nye­let két darab fémlemezhői készítjük és a két részt úgy erősítjük össze, hogy kör­vagy elliptikus keresztmetszetet kapjunk. Ilyen elliptikus keresztmetszetű nyelet egy fémdarabból is állíthatunk elő. A mellékelt rajzon az 1. ábra a fejszét oldalnézetben mu­tatja ; a 2. ábra a fejnek az 1. ábra 2— 2 vo­nala mentén vett keresztmetszete; a 3. ábra a nyélnek az 1. ábra 3—3 vo­nalán át vett keresztmetszete; a 4. ábra a fejsze homloknézete, melynél a kalapácsfej szöghúzó kivágása isiátható; az 5. ábra a kalapácsfej perspektiv né­zetét tünteti föl; a 6. ábra oly fejsze nézetét mutatja, melynél a fej szögecsek segélyével van

Next

/
Thumbnails
Contents