20475. lajstromszámú szabadalom • Újítás homokmésztéglák előállításánál

Megjelent 1901. évi február lió 15-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 20475. szám. Xll/f. OSZTÁLY. Újítás homok-mész-téglák előállításánál. MEUBER JÁNOS KERESZTÉLY ÉS BORMANN-ZIX FBIGYES THEOPHIL KEBESKEDÖK ZÜRICHBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 márczius hó 30-ika. A 14,195. szánni német birodalmi szaba­dalomból ismeretessé vált, hogy ha ho­mok és mészhydrát keverékére nagy feszült­ségű, mintegy 130—300° hőmérsékletű víz­gőz hat, a keverék néhány óra alatt mész­hydrosilikáttá alakul át és ennek következ­tében kőkeménységü tömeget képez. Ama kísérletek, melyek arra irányultak, hogy az ezen eljárás szerint nagyban állít­sunk elő mész-homok-téglákat, kedvező ered­ményre nem vezettek, mert a hivatkozott szabadalomban jelzett czél elérésére nem elégséges az, hogy homokból és mészhydrát­ból formált alakos darabokat stb. tetszőle­ges állapotban tegyünk ki nagy feszültségű vízgőz hatásának, hanem — ha az alakos darabok tömör szerkezetét a jelzett keze­léssel megváltoztatni nem akarjuk — még az is szükséges, hogy az előállított alakos darabok bizonyos föltételeknek feleljenek meg. Eltekintve attól, hogy az alakos darabban lévő mésznek oltatlan mészrészecskéket tar­talmaznia nem szabad, minthogy ezek a gő. zök hatása alatt a lekötő tartályokban utó­lag megoltatnának és így a tégla, illetőleg alakos darab szilárdságát kisebbítenék, két ok van arra, hogy a sajtolt tárgy a lekötő tartályban megsérüljön: először az, hogy a homok és mészkeverék hygroskopos vizet is tartalmaz, mely a magas hőfoknál elpá­rolog és expandálódik és így az alakos darab belsejében repedéseket idéz elő, má­sodszor az, hogy a magas hőmérsékletű vízgőzök a hidegebb tárgy fölületén lecsa­pódnak, megsűrűdnek és a tárgyat föllá­gyítják, úgy hogy mire ez fölmelegszik, nem csak deformálódási szenved, hanem teljesen szét is esik. Ismeretes már most egy eljárás, melynek segélyével a föntebb jelzett hátrányokat oly módon kerülhetjük el, a friss és nedves alakos darabokat — mielőtt azokat a túl­hevített vízgőzök hatásának kitennők — me­leg levegő alkalmazásával kiszárítjuk és előmelegítjük, de ez oly eljárás, mely a gyári tizemben, hol az eljárás egyszerűsége főföltétel, túlságosan bonyolódott, eltekintve attól, hogy a meleg levegő által bizonyos tekintetben kiszívott alakos darabokra káros mellékhatást is gyakorol. Oly alakos darabokat azonban, melyek a levegőn való állás következtében kötöt­tek le, t. i. melyeknél az alakos darabok készítéséhez használt oltott mész ezek egész tömegében összefüggő, szilárd kristályos tö-

Next

/
Thumbnails
Contents