20465. lajstromszámú szabadalom • Betét főző és sütő edényekhez

Megjelent 1901. évi február hó 15-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 20465. szám. XVIIj/a. OSZTÁLY. Betét főző- és sütó'-edényekhez. ALLENDY ARMAND ÉPÍTÉSZ PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 szeptember hó 6-ika. Jelen találmány tárgyát főző- és sütő­edényekhez való betét képezi, melynek se­gélyével a fazékban vagy serpenyőben levő eledel az odaégéstől megóvható, a nélkül, hogy azt folytonosan kavarni kellene. A találmány abban áll, hogy az étel és a serpenyő feneke közé egy átlyukgatott lemezből álló hamis fenék helyeztetik, mely­nek átmérője közel egyenlő az edény fene­kével s alacsony lábakon nyugszik, melyek azt az edény aljától néhány mm.-nyi távol­ságban tartják. A mellékelt rajzlap 1. ábrája a betéttel ellátott fazék vagy serpenyő keresztmetszetét, a 2. ábra a hamis feneket felülről nézve mutatja. A (b) betét a fazék vagy serpenyő (a) fenekén rövid (c) lábakon nyugszik ugy, hogy (a) és (b) között egy csekély tér ma­rad. A (b) betét síklapot is képezhet, de czélszerűbb, ha kissé domború, mint a rajz is mutatja s egész fölszínén kis (d) lyukak vannak fúrva, melyek azonban elég nagyok arra, hogy az edény két része között az összeköttetést fenntartsák, de a mellett ki­sebbek, hogysem apró eledel részeket, pl. rizs-szemeket átbocsássanak. Ezen átlyuk­gatás különben mellőzhető, ha az edény két része közötti összeköttetésről más mó­don, pl. a betét kerületének kicsipkézése által gondoskodunk. Ezen betét folytán az ételeket a tűz köz­vetlen hatásának kitett (a) fenéktől állan­dóan egynéhány mm. magas víz vagy lé­réteg választja el, melynek hatása abban nyilvánul, hogy az odaégés teljesen ki van zárva, tekintet nélkül a tűz erejére és idő­tartamára. Ezen betét a főzést tetemesen megköny­nyíti, mivel a folytonos kavarás szükség­telen. A betétet természetesen egynéhány cm. magas gyűrűre is lehet helyezni úgy, hogy a főzni szándékolt étel a víztől el van vá­lasztva s a gőzben lesz megfőzve. Ha a betét domborulata elég magas, a lábak el is maradhatnak. SZABADALMI IGÉNY. Betét főző- és sütő-edényekhez, jellemezve egy esetleg lábakkal ellátott, domború és átlyukgatott lemez által, mely a fazék, serpenyő stb. fenekére helyeztetik s az ételeket tartja úgy, hogy azok az oda­égés meggátlása czéljából a fenéktől el vannak választva. paj.la8 részvény társaság nyomdája budajtstcn­(1 rajzlap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents