20445. lajstromszámú szabadalom • Eljárás moslék földolgozására

Megjelent 1901. évi január hó 31-éu. MAGY. ti fr KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 20445. szám. IV/h/l. OSZTÁLY. Eljárás moslék földolgozására. SUDRE KÁROLY GÁBOR ÉS THIERRY KÁROLY VICTOR MÉRNÖKÖK PÁRISBANo A szabadalom bejelentésének napja 1900 augusztus hó 29-ike. A szabadalom tárgyát a bort, melasszet, gabonát, czukorrépát, burgonyát, stb. földol­gozó szeszgyárak maradékainak földolgozá­sára való eljárás képezi és ezélja gliczerin­nek, nitrogéntartalmú anyagoknak (különö­sen ammoniak alakjában), kátránynak és sóknak ezen maradékokból való előállítása. Az eljárás a földolgozó eljárások azon csoportjába tartozik, melyeknél a maradé­kokra meleg hat be és az ismert eljárások­tól egy lényeges sajátsága által különbözik, mely a következőkben van megmagyarázva. A desztilláczió-maradékok földolgozásánál föllépő nagy nehézség abban áll. hogy a meleg behatása folytán és különösen a gyak­ran együttható vákuum által is oly mennyi­ségű gázok és gőzök fejlődnek és az egész tömeg annyira földuzzad és habzik, hogy a folyamat eredményes vezetése lehetetlen. Egy korábbi szabadalmunkban már le­írtuk, hogy a földuzzadást és habzást mily módon akadályozzuk meg. A jelen szabadalom értelmében a földuz­zadás és habzás nincs elkerülve, hanem egy mód van létesítve, melynek segélyével nem­csak a földolgozásnak meleg és vákuum segé­lyével való előnyös keresztülvitele, hanem folytonos űzem is lehetővé van téve. Mint ismeretes, mosléknak meleg és vá­kuum segélyével való bizonyos földolgozási módjánál az előbb besűrített moslékot me­legítjük és czélszerüen mésszel neutralizál­juk, a midőn zárt edényekben légköri nyo­más mellett vagy többé-kevésbé erős vá­kuummal dolgozunk folytonos hozzávezetés mellett vagy nem és pedig kalczináczió-hő­mérsékletig, úgy hogy a nitrogéntartalmú anyagok, a gliczerin és a kátrányok gáz­vagy gőzalakban fejlesztetnek és fölfogat­nak és a sók maradék gyanánt visszama­radnak. A jelen szabadalom tárgyát képező eljá­rás szerint is dolgozunk, azonban gondos­kodunk arról, hogy a földolgozandó tömeg mindig igen vékony rétegben legyen jelen. E czélból a besűrített moslékot egy megfe­lelő széles kifolyó nyíláson át egy mozgó alátétre, pl. szállítóposztóra vagy egy forgó dobra, vagy egy forgó köralakú asztalra ve­zetjük, mely elemek egy zárt és megfele­lően melegített kamrába vannak bezárva. A mellékelt rajzokon az eljárás keresz­tülvitelére alkalmas készülék néhány kivi­teli alakja vázlatosan van föltüntetve. Ezen készülékek szerkezetének és műkő-

Next

/
Thumbnails
Contents