20430. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék űrös cellulózatárgyak előállítására

Megjelent 11)00. évi január lió 31-én. MAGY. Q KIR. SZABADALMI jRBu HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 204B0. szám. IV/h/í. OSZTÁLY. Eljárás és készülék űrös czellulozetárgyak előállítására. THOMAS EDE GYÖRGY PÉTER VEGYÉSZ ÉS BONAVITA JÁNOS MÉRNÖK PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 szeptember hó 4-ike. A jelen találmány tárgyát eljárás és készű- | lék képezi űrös czellulózatárgyaknak viskó- ; seből való előállítására. Eddig a czellulóza­hártyákat viskoseből, mely vegyületet alkáli­czellulozának szénkéneggel való kezelése és a terméknek vízben való oldása által nyer­jük, úgy állították elő. hogy a viskoseolda­tot egy sima fölületre öntötték és az által rögzítették, hogy beszárították és bizonyos ideig 80—90°-os hőmérsékleteknek vetették alá vagy forró konyhasóoldattal kezelték. Ezen állapotban azonban a nyert hártya nem képlékeny. Hogy olyan hártyát nyer­jünk, mely különböző alakra hozható, a vis­_koset egy sima fölületre hozzuk, melyen azt csak leülepedni és megkocsonyásodni hagyjuk. Ezen állapotban az nagy kitágulási képes­séggel bír és hideg konczentrált sóoldattal kezeltetik oly czélból, hogy a tárgyból az oldható szulfokarbonátok eltávolíttassanak. Valamely tárgynak, pl. félgömbnek az ismer­tetett módon nyert hártyából való előállítása két stádiumban hajtatik végre. Az eljárás első stádiumában a hártya egy kerek darabját kocsonyás állapotban, mint azt az előzőkbeu leírtuk, erős sóoldatban mossuk, ezután valamely gyönge, pl. egy | rész konczentrált sóoldatból és két rész víz-1 bői álló sóoldattal újra mossuk, miáltal ki­tágulási képességét tetemesen fokozzuk. A hártyát azután egy ugyanoly nagyságú, kerek vulkanizált kaucsuklapra helyezzük. Mindkét tárgy széleit egy szorító gyűrű és egy henger karimája közé fogjuk. Ezután levegőt vagy vizet nyomunk a hengerbe. A kaucsuk és a czellulózahártya erre kifelé földuzzad. A nyomó közeg bevezetését addig folytatjuk, míg a hártya félgömbalakját föl nem veszi. A hártyát ezután valamely hatá­sos, pl. 25°/o-os zinkszulfát- vagy zinkchlo­ridoldattal vonjuk be, miáltal az fixiroztatik vagyis vízben oldhatatlanná válik. A hártyát ezután megmossuk és ha szük­séges, befestjük. A festést azonban úgy is végezhetjük, hogy az alkalmas festőanyagot már a folyamat kezdetén a viskoseoldatba keverjük. Az eljárás második stádiumánál a kifeszí­tett hártyának azt a tulajdonságát használ­juk föl, hogy az szárításakor jelentékeny mértékben összezsugorodik. A hártyát valamely kisebb méretű, pl. zinkből, rézből vagy üvegből készült, csiszolt formára hozzuk és csak ennek kerületén rögzítjük. A formát alulról hevítjük. A kife-

Next

/
Thumbnails
Contents