20429. lajstromszámú szabadalom • Eljárás űrös cellulóztárgyak előállítására

Megjelent 1901. évi február hó 4-én. MAGY. g|| KIK SZABADALMI jBST HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 20429. szám. IV/h/l. OSZTÁLY. Eljárás ürös czellulozetárgyak előállítására. THOMAS EDE GYÖRGY PÉTER VEGYÉSZ ÉS BON A VITA JÁNOS MÉRNÖK PARISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 szeptember hó 4-ike. Czellulózatárgyak előállítására a «viscose»­nek nevezett/jzellulózavegyiiletet használjuk, melyet alkáliczellulózának szénkéneggel való kezelése és a terméknek vízben való oldása által nyerünk. Ezen oldatot többek között összefüggő háítyák előállítására használjuk, a mi úgy történik, hogy a viscose-oldatot egy sima fölületre öntjük, melyen beszárí­tás és 80—90° C-ra való hevítés vagy forró konyhasóoldattal való kezelés által i rögzítjük. Ezen állapotban a hártya nem képlékeny. A végből, hogy különböző alakba hozható -"hártyát nyerjünk, előnyös, ha a viscose­oldatot sima fölületre öntjük és azt csak megkocsonyásodni hagyjuk. A jelen találmány tárgyát képező és ürös czellulózatárgyak előállítására szolgáló eljá­rás azon újabb megfigyelésen alapszik, hogy a kocsonyás állapotú viscosehártya kony­hasóoldattal való kezeltetése után sajátságos változást szenved, ha zinkszulfát vagy zink­klorid hígított oldatába mártjuk. A hártya hosszirányban megoszlik vagy fölhasad, még pedig úgy, hogy a szélek összefüggők ma­radnak. Az így nyert kettős hártyát belső folyadéknyomással fölfújhatjuk úgy, hogy egy ürös czellulózatest keletkezik. Egy föl­hasadt szalagot vagy hártyát például ily módon csővé alakíthatunk, melynek két szembefekvő vége nyilt. Vagy például egy félgömbbé alakított hártya fölhasadása után akként fújható föl, hogy abból egy ürös egész gömb keletkezik. Oly hártyákat, me­lyek más alakba hozattak, ugyanezen mó­don alakíthatunk más alakkal bíró ürös tár­gyakká. Az alkalmazott zinkoldat konczentrácziója krlb. 2—3%. A kezelésnek lehetőleg gyor­san kell a megkocsonyásodást és a kony­hasóoldattal való mosást követnie. Ezen föltételek mellett az említett megosztás igen gyorsan, krbl. 3—7 percznyi idő alatt megy végbe. A zinkszulfát és zinkchlorid helyett az ólomaczetátnak vagy ónchlorürnek oldatait is használhatjuk a hártyák megoszlásának előidézésére. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás ürös czellulózatárgyak előállítására, jellemezve az által, hogy egy viscose­hártyából készült, megfelelően alakított szalagot, korongot stb. a konyhasóoldat­tal való kezelés után, kocsonyás álla­potban zinkszulfát vagy zinkchlorid, ón

Next

/
Thumbnails
Contents