20407. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kalcziumkarbidnak nyomás alatt nem álló víz iránt való érzéketlenné tételére

Megjelent 1901. évi február hó 4-én. MAGY. ggj KIR SZABADALMI jE g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 20407, szám. II/©- OSZTÁLY. Eljárás kalcziumkarbidnak nyomás alatt nem álló víz iránt érzéketlenné tételére. WORSNOP KÁROLY HENRIK GYÁROS HALIFAXBAN (ANGLIA). A szabadalom bejelentésének napja 1900 augusztus hó 9-ike. Jelen találmány tárgya egy aczetylén fej­lesztésére szolgáló keverék előállítására vo­natkozik, mely kalcziumkarbidból, viaszból, kokosvajból és czukorból áll. Ezen keverék előállítására szolgáló eljárás akként megy végbe, hogy a viaszt, előnyösen paraffin­viaszt, kokosvajat és czukrot egyenlő részek­ben összekeverjük és a keverék olvadásáig fölhevítjük, mire egy aránylag gyönge szer­ves savat, pl. borkősavat adunk hozzá, mind­addig, míg a czukor ugyanazt a konsisten­cziát nem vette föl, mint a viasz és a ko­kosvaj. Erre a forró, folyékony keverékhez kalczium karbidot öntünk, az egészet ele­gendő ideig állni hagyjuk, míg a kalczium­karbid kellőleg át nincs itatva. Erre az így kezelt kalcziumkarbidot kiszedjük és szá­rítótálakon egy szárítótérbe helyezzük, mely­ben az lehűlve használatképessé válik, mire azt «aczetyloid» név alatt hozzuk kereske­delembe. Ezen termék minden veszély nél­kül szétkiildhető és megromlás nélkül a levegőn, sőt nedves levegőn is hagyható;az így kezelt kalcziumkarbid egyáltalán csak nyomás alatt ható víz iránt érzékeny. Acetylén előállítása czéljából az acety­loidot nyomás alatt álló víz behatásának kell kitenni. E mellett a hozzákevert részek maguktól kiválnak és az edény fenekére hullanak, úgy, hogy a tiszta kalcziumkarbid a gázfejlesztés czéljára szabaddá válik. A aczetyloid azonban nemcsak az említett előnyökkel bír, hanem a gázfejlődés önmű­ködő szabályozását is létesíti, mint az a kö­vetkezőkből kiviláglik: Ha egy bizonyos mennyiségű aczetyloidot akként helyezünk egy edény fenekén álló üveg alá, hogy az egy kevéssel az edény feneke fölött legyen elhelyezve, és vizet ön­tünk az edénybe, úgy ez az üvegburában az aczetyloid eléréséig fog emelkedni. A föl­szálló víz által gyakorolt nyomás gázfejlő­dést fog előidézni, mire a fejlesztett gáz a vizet lefelé visszaszorítja, úgy hogy az az edényben fölszáll. Mire a víz annyira ki van szorítva a harangból, hogy az aczety­loidot már nem érinti, a további gázfejlő­dés megszűnik és a búra alatt lévő gáz­mennyiség a külső vízoszlopot egyensúlyban tartja. Ha már most az üvegbúrára egy lángzó­hoz vezető vezetéket alkalmazunk, úgy a lángzó csapjának egyszerű elzárása által egyidejűleg a további gázfejlődést is meg­szakíthatjuk, minthogy ezáltal a nyomás is­mét addig növekszik, míg az aczetyloid a víztől meg nem szabadul. Az aczetyloid uak az aczetylén előállítására való fplhasználá-

Next

/
Thumbnails
Contents