20400. lajstromszámú szabadalom • Eljárás aranynak érczeiből és aranytartalmú kohászati hulladékokból való előállítására

Megjelent 1901. évi január hó 21-én. MAGY. SZABADALMI 9 A •f; SZABADALMI LEIRAS 20400. szám. XII/d. OSZTÁLY. Eljárás aranynak érczeibó'l és aranytartalmú kohászati hulladékokból való eló'állítására. SOCIÉTÉ GÉNÉ HALK D EXTRACTION DE L'OR CZÉG PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 jnlius hó 2-ika. A találmány tárgya egy eljárás aranynak érczeiből vagy oly kohászati hulladékokból való előállítására, melyek színaranyat vagy az arany kén-, kén és arzén-, kén és anti­mon- stb. vegyületeit tartalmazzák. Az eljárás, mely chlór-bróm-eljárásnak ne­vezhető, abból áll, hogy egy chlór- és bróm­aranyat tartalmazó oldatot állítunk elő és ebből az aranyat közvetlenül csapjuk ki. Tudvalevő, hogy ha chlór aranyra hat, vízben nagyon könnyen oldódó aranychlorid keletkezik a következő egyenlet értelmében : Au + 3C1 = AuCl3 . Bróm az arannyal vízben ugyancsak old­ható bromaranyat képez a következő egyen­let szerint: Au -f- 3Br = AuBi'j. Ezek az ismeretes reakcziók számos ed­dig ajánlott aranyelválasztó eljárásnak ké­pezik alapját, de nem alkalmazták eddig sohasem az aranyérczek földolgozására a chlórt és brómot együttesen és egyidejűleg, úgy mint az a szóban lévő chlór-bróm-el­járás szerint történik. Eljárásunknál azonban a brómnak koránt­sem az a föladata, hogy az aranyat oldja és így a használandó chlór mennyiségét ki­sebbítse, hanem az és csakis az, hogy a chlór hatását elősegítse, annak következté­ben, hogy a chlórral köi omló bróm­chloridot alkot, tehát a fejlődését a chlór és arany reakcziós ségének meg­felelően meglassítja az által, hogy a chlórt a reakczió egész ideje alatt in statu nas­cens tartja. Ennek megfelelően a használt bróm mennyisége mindig attól függ, köny­cyebben vagy nehezebben föltárható arany­érczet kezelünk-e, de mindig aránylag igen csekély és a legnehezebben kezelhető ér­ezek esetében sem nagyobb, mint 300 g. egy tonna érezre. Ennél az eljárásnál a chlórt ismeretes módszer szerint magában az éreztömeg bel­sejében, a zúzóműben állítjuk elő, a chlór előállítására szolgáló reagenseket két külön adagban visszük be és így magát a chlór előállítási műveletet is két külön fázisra osztjuk. Az első fázisban magát a chlórt és pe­dig az érez természetének megfelelően hosz­szabb-rövidebb ideig hagyjuk az érezre hatni. A második fázisban a chlór fejlesztéséhez szükséges reagensekhez kevés brómot is adunk, melynek mennyisége az érez minő­ségétől függ, de minden esetben oly csekély, hogy visszanyerése fölösleges. Különben a bróm visszanyerése, ha az a költségek szem­pontjából pl. főközlekedési utaktól távol eső

Next

/
Thumbnails
Contents