20363. lajstromszámú szabadalom • Eljárás sok zinket tartalmazó kovácsolható, hengerelhető és sajtolható alumínium ötvözet előállítására

Megjelent líJOl. évi január hó 15-én. MAGY, SZABADALMI KIR hivatal SZABADALMI LEIRAS 20863. szám. XVI/©- OSZTÁLY. Eljárás sok zinket tartalmazó, kovácsolható, hengerelhető' és sajtolható alumínium­ötvözet előállítására. BASSE & SELVE CZÉG ALTENÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 julius hó 11-ike. Az alumínium, melyhez, hogy azt esz­tergapadon és fúrógépben megmunkálhas­suk, zinket adunk, annál jobban esztergá­lyozható és formálható, minél nagyobb az aluminium-zinkötvözet. zinktartalma. Evvel egyidejűleg az ötvözet ára is csökkenik, de ennek daczára sem sikerült eddig 11— 12°/o-nál több zinket tartalmazó ötvözetet előállítani, minthogy az ötvözetet ebben az esetben rúdra földolgozni nem sikerül, mert meleg állapotban, kovácsolás, hen­gerlés vagy sajtolás által meg nem mun­kálható. Megállapítottuk azonban, hogy a zink­tartalom 25—30°/o-ig is fokozható, a nél- j kül, hogy evvel a föntebb jelzett meg­munkálás lehetetlenné válnék, ha az ötvö- ' zethez kevés fémes vasat adunk, főleg vas- | alumínium vagy vas-zinkötvözet alakjában, mikor aluminium-zink-vasötvözet keletke­zik, mely még akkor is képlékeny, lágy és plasztikus, minő az ólom, ha a zinktarta­lom 25—30°/o és ezért tetszés szerint ko­vácsolható, hengerelhető és sajtolható, mi­nek következtében a kitűzött czélt töké­letesen elértük. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás sok zinket tartalmazó, kovácsol­ható, hengerelhető és sajtolható alumí­niumötvözet előállítására, az által jel­lemezve, hogy az alumíniumhoz vagy zinkaluminiumötvözethez fémes vasat adunk, főleg vas-zink vagy vas-alumi­nium alakjában vagy mindkét alakban. ^ALUI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPIITlH

Next

/
Thumbnails
Contents