20342. lajstromszámú szabadalom • Újítások üvegszemcsékből égetett műkövek előállítására szolgáló eljáráson és formákon

Megjelent 1901. évi január lio 12-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 20B42. szám. XII/f. OSZTÁLY. Újítások üvegszemcsékből égetett műkövek előállítására szolgáló eljáráson és formákon. GARCHEY LAJOS ANTAL MÉRNÖK PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 márczius hó 31-ike. A szóban lévő találmány tárgyát oly égetett műkövek előállítására szolgáló el­járáson eszközölt újítások képezik, mely kövek porrá tört üvegből megfelelő kemen­czékben elhelyezett formákban készülnek. Az eddig szokásos eljárásnak két főhát­ránya van: 1. sohasem sikerül egyenlő szemcséjű üvegport előállítani, mert a zúzógépek az anyagot különböző nagyságú szemcsékre zúzzák és ha ily üvegport hevítünk a for­mában, akkor egyenetlen külsejű égetett műköveket kapunk, úgy hogy majdnem le­hetetlen nagyobb számú, egyneműnek látszó követ előállítani; 2. a használt fémformák a hő hatásá­nak nem állanak ellen, a tűzálló formák pedig a gyakori hőmérsékletváltozás alatt nagyon szenvednek, miután azokat a töl­tésük közben a kemenczében hagyni nem lehet. Az ily formák csak igen rövid ideig tartanak, tehát az eljárás igen drága. Vé­gül a formálás közben a forma izzó ál­lapotban van, ezért a munka veszélyes és a munkabér nagy. A szóban lévő eljárás czélja eme hát­rányok elkerülése és a műkövek előállítá­sának megolcsóbbítása és egyszerűsítése. A csatolt rajzokon az 1., 2. és 3. ábra egy javított formát áb­rázol, a 4. és 5. ábra a forma alkalmazási mód­ját és a 6. és 7. ábra egy alapzatot mutat be, a 8. ábra az alapzat a forma leemelése után, a 9. ábra a forma egy más kiviteli mó­dozata. A szóban lévő találmány szerint egy ket­tős (a) oldalfalakkal bíró bádogformát al­kalmazunk, melynek egész kerületén egy (e) üreg van alkalmazva. A külső bádog széle alul befelé van hajlítva és egy hor­nyot képez, melyben a mozgó feneket ké­pező (c) lemez csúszhatik, A kettős fal belső része az alapfölületre merőleges, hogy a kiemelés a forma belső falának egyszerű fölhúzásával végezhető legyen. Ezt a formát a hő hatásának nem tesszük ki és csakis egy homokforma elő­állítására szolgál, melyben az üvegport a kemenczébe visszük, és melyet az üvegpor összeolvasztása után újból használni lehet. Azonkívül a formát a kő formálására is használhatjuk. A munkamenet a következő:

Next

/
Thumbnails
Contents