20314. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gázmótorok működtetésére használt gázoknak finom portól való megtisztítására

LET Eljárás gázmótorok működtetésére használt gázoknak finom portól való megtisztítására. SIEMENS & HALSKE CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 szeptember hó 20-ika. A nagy olvasztóban keletkező gázoknak gázmótorok működtetésére való fölhaszná­lása eddigelé azon hiusult meg. hogy ezen gázokat nem sikerült a bennök finoman el­osztott állapotban lebegő portól elegendő mértékben megtisztítani, úgy hogy a moto­rok a beléjök került por miatt nem dolgoz­tak a kellő üzembiztossággal. A jelen találmány tárgyát eljárás képezi a gázoknak az ily finom porrészecskéktől való megtisztítására, mely eljárást motorok működtetésére szolgáló más gázoknál is alkalmazhatjuk. Ezen eljárást a következő módon foga­natosíthatjuk : A tisztítandó gázba vízgőzt vagy gőzösí­tendő vizet vezetünk be, ha ugyan amaz még nem tartalmaz elegendő vízgőzt. A gá­zokat azután a harmatpont alá hűtjük. Ez­által köd keletkezik, még pedig akként, hogy minden lebegő porszem körül egy ködpára keletkezik. Ezután arról gondos­kodunk, hogy mindezen ködpárák leválasz­tassanak, még mielőtt a gázok a motorba jutnának. A gázokat ily módon minden, még a legfinomabb porszemtől is megtisz­títhatjuk. Az ezáltal, elért műszaki hatás a gázmotorokra nézve igen nagy jelentőség- 1 gel bír, mivel eddigelé a gázokat nem tud­ták az apró porszemektől megtisztítani. A gázok a vízgőz-kondenzálás segélyével való tisztításának eddigi módszereinél a jelen találmánynak leglényegesebb mozza­nata, az összes ködpáráknak leválasztása nem alkalmaztatott. A nagy olvasztóban keletkező gázok abból igen nagy hőmérséklettel távoznak el, a hol is a gázoknak melege teljesen vagy rész­ben elegendő a bevezetendő víznek gőzösí­tésére; az ily gázok azonkívül még sok i vízgőzt is tartalmaznak. Az eljárás üzem­költségei aránylag csekélyek, mivel az nem igényel nagy gépeket. A nagy olvasztók­ban keletkező gázokban foglalt savak és sók legnagyobbrészt a ködpárákkal lecsa­pódnak és melléktermék gyanánt nyerhetők. A gázoknak hűtését a harmatpont alá egy­szerű módon azáltal érhetjük el, hogy a gázokat egy lehűtendő gazométerben állani hagyjuk, vagy hogy azokat expandálni en­gedjük vagy végre, hogy azokat egy lehű­tött vezetéken pl. egy hűtött csőkígyón ve­zetjük keresztül. Az ily hűtött csővezetékekben a kelet­kező ködpárák legnagyobb része mindjárt lecsapódik. A ködpárák leülepedését szűrők

Next

/
Thumbnails
Contents