20193. lajstromszámú szabadalom • Ürülékszekrény szívórendszerű csatorna telepekhez

Megjelent lí)01. évi jannár hó 2-án MAGY. gg| KIR SZABADALMI jBs HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 20193. szám. XXI/b. OSZTÁLY. Ürülékszekrény szívórendszerű csatornatelepekhez. GEBR. KÖRTING CZÉG KÖRTINGSDORFBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 julius hó 27-ike. A mellékelt rajzon ábrázolt találmány ürülékszekrény szívórendszerű csatorna­telepekhez. 1—3. ábra ilyen ürülékszekrényt hossz-, kereszt- és vízszintes metszetben tüntet föl; (A) a szekrény, (B) a levezető cső, a mely lefelé czélszerűen öblösödik, vagy esetleg lapos, a külső falon fekvő lefelé szélesedő csatornaként van kiképezve. Ezen cső bizonyos (s) hosszal a (H) gát fölső éle alá nyúlik; ezen (H) gát a szekrényt két (Al) és (A2) rekeszekre osztja, melyek közül (Al) keverőtartályként és (A2) le­folyató tartályként szerepel. A lefolyató cső az (A2) tartályhoz (El) helyen csatlakozik. Az (A2) rekeszben (D) fal vagy egyéb határolás által (E2) rekeszt képezünk, a mely egy bizonyos (t) mélységig nyúlik a fölső (E) kifolyató cső alá. Az esetleg szük­séges (C C) rácsot a (H) gátfalon erősítjük meg és egyúttal ezen fal fontos szerepet játszó átbukási élét (L) darabbal képezzük, a mely a kívánt magasságban a (H) falra csavarokkal fölerősíthető vagy csavarokkal és kézikerékkel kívülről beállítható és tart­ható. Ezen berendezés helyett tetszőleges más, e czélra szolgáló berendezés is vá­lasztható. (G) a tisztítófödél, (F F) két befelé záródó légszelep, a melyek egyike a tulajdonképeni szekrényen, másika pedig az (E2) részen van elrendezve. A leírt szekrényberendezés működési módja a következő: Az ürüléki anyagok (B)-ből (Al)-be jutnak, melynek tartalma minden újonnan belépő tömeg által mozgásba jő. Papiros és egyéb könnyű anyagok előszeretettel tartózkodnak hosszabb ideig (B) csőben, s így az újonnan belépő anyagok által annál inkább mozgat­tatnak. Ezen papirosszerű anyagok tehát már fölaprózott állapotban jutnak az (Al) rekeszbe, a hol a szétmorzsolás még folyta­tódik, mielőtt még (Al) rekeszben a (C C) rácsig emelkednének; ezen rács csak az igazán durva idegen anyagrészeket tartja vissza, ha azok súlyuk következtében nem maradnak az (Al) rekesz fenekén. A (H) gátat átlépő anyagok többé-kevésbbé egyenletesen ganajlészerűek és vagy közvet­lenül az átbukás után lefolynak, vagy (A2) lefolyási szekrény és (E2j rekesz alkalma­zása esetén vákuummái leszívatnak. Az anyagoknak a szekrénybe és az (E2) rekeszbe való belépése ellen a levegő nem fejthet ki ellenállást, miután az (F) szele­peken át távozhat. Ha az anyag leszívatik, akkor a szelepek zárulnak, (B)-ben az ürülék-

Next

/
Thumbnails
Contents