20191. lajstromszámú szabadalom • Önműködően záródó szelepes csap

Megjelent 1900. évi (leczember lió 28-án. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 20191. szám. XXI/a. OSZTÁLY. Önműködően záródó szelepes csap. JANSEN ANDRÁS VIZMŰFÖLÜGYELŐ BESZTERCZEBÁNYÁN. A szabadalom bejelentésének napja Í900 augusztus hó 6-ika. Jelen találmány tárgya egy önműködően záródó szelepes csap, mely lényegében ab­ban áll, hogy az önműködő zárást létesítő berendezés a csap fölső részében van el­helyezve, miáltal a csap alsó részéül bár­mily alakú, nevezetesen vízáteresztő vagy lefolyató csapalsórész szolgálhat. Ezen csap lényeges előnye, hogy egyszerű szer­kezete mellett a csapkúp elforgatása ál­tal a víznyomás által nyílik és a csap­kúpnak visszaforgatása által a vízzel meg­telt szeleptest lassan a szelepülésre sü­lyedvén, a víz átfolyását lökésmentesen felzárja. Mellékelt rajzon ezen csap két kiviteli alakjának függőleges metszete látható. 1. ábrája egy vízáteresztő szelepes csa­pot zárva; 2. ábrája egy vízlefolyató szelepes csa­pot nyitva mutatja. Szerkezete a következő: Az (a) csapalsórészre csavarható (b) csap fölső részben a csavaranyával leszorított (c) csapkúp forgatható. A csapkúpra erő­sített és a csapfölsőrész egy kivágásába 'nyúló (d) ütköző peczek a csapkúp forga­tását határolja. A csapfölsőrészbe fúrt (e) csatorna, és az alsó részbe fúrt (el) csatorna egymás­sal állandóan közlekedik oly módon, hogy e két rész között tartott (f) gummitárcsa egy vagy több nyílással bír és (e el) csa­tornák egy köralakú (e2) horonyba tor­kollanak. (c) csapkúpba fúrt derékszög­alakú (e3) csatorna (e) csatornával közle­kedésbe hozható. (f) gummitárcsára az űrös (g) szelep­j test van a hosszában átfúrt (h) csavar és | (i) csavaranya segélyével megerősítve. A j szeleptest alsó részére a kemény gummi­| ból vagy tetszés szerinti alkalmas anyag­| ból készült (k) tárcsa van a hosszában át­| fúrt (hl) csavarral megerősítve. Ezen szelepes csap önműködő nyitása és zárása következőképen történik: j Ha (c) csapkúpot elforgatjuk, úgyhogy (e3) csatornája a csapfölsőrész (e) csa­tornájával közlekedik (2. ábra), akkor a víznyomás az űrös (g) szeleptestet föl­emeli és a csap nyitva van. Egyidejűleg a víz (hl) csavar hossznyílásán a szelep­testbe és innét (h) csavar hossznyílásán át a csapkúp (e3) csatornáján (e) csatornába tódul, innét (f) gummitárcsa nyílásán a köralakú (e2) horonyból (el) csatornán le­folyik. Azonban mihelyt a csapkúp elfor­gatása által (e) csatornát elzárjuk, a sze­leptestbe tóduló víz le nem folyhat és

Next

/
Thumbnails
Contents