20171. lajstromszámú szabadalom • Készülék a szövőszékek többszörös vetülék szekrényének emelésére

Megjelent 1900. évi deczemfoer hó 27-én. MAGY. ggj| KIR. SZABADALMI WM HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 20171. szám. XIVlh. OSZTÁLY. Készülék a szövőszékek többszörös vetülékszekrényének emelésére. ÖSTERREICHISCHE WEBSTUHLFABRIK GUSTAV THIELE GYÁRI CZÉG RUMBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 julius hó 2-ika. A szabadalom tárgya egy készülékre vonat­kozik egy négyszeres vetűlékszekrénynek két platinavonórúd vagy hasonló szerkeze­tek segélyével való működtetésére. A mellékelt rajz 1. és 2. ábrájában a vonórúdmozgásnak az állítószerkezetre való átvitelére szolgáló készülék két egymásra merőleges, a 2. ábra A -B és az 1. ábra C—D vonala mentén vezetett részleges met­szetben van föltüntetve, míg a 3. ábra magát a váltókészűléket a vetűlékládával együtt perspektiv nézet­ben és a 4. ábra a kikapcsolószerkezetet mutatja. Mint a bevezetésben említetett, a négy vetűlékszekrény számára való váltót két platinavonórúd vagy hasonló szerkezetek működtetik. A szövőszéken két vízszintes (8 9) ten­gely van egymás fölött elrendezve (1. és 2. ábra); a fölső (8) tengelyen két (a a) fogaskerék lazán ül, melyek mindegyike egy (b) kilincskerékkel egy darabból van készítve és egy az alsó (9) tengelyen ülő, félannyi foggal bíró (k) fogaskerékbe kap­csolódik. A fölső (8) tengelyen továbbá két, egy ; közös (f) agyon elrendezett kapcsoló emel- I tyű ül, melyek (c) kilincsei az (a a) fogas­kerekekkel egy darabban öntött kilincskere­kekre hatnak és melyeket az űtőexczenter­tengelytől működtetett (h) forgattyú- vagy exczenterrúd állandóan oly lengő mozgás­ban tart, melynek kilengése 90°. úgy hogy a (b) kilincskerekek mindegyike a hozzá­tartozó (a) fogaskerékkel együtt, a meg­felelő (c) kapocskilincs bekapcsolásánál lökés­szerű 90°-ú szögelfordulást nyer, mely szög­elfordulás az alsó (k) fogaskerékre 180°-ú elfordulás gyanánt átmegy, úgy hogy az illető (k) fogaskerék agyára ékelt (1) ex­czenter alsó helyzetéből a fölsőbe (vagy megfordítva) jut és a hozzátartozó (r) illetve, (s) exczenterrudat fölemeli, illetve ha az exczenter fölső helyzetében volt, lefelé moz­gatja. A (c) kapocskilincs bekapcsolása azonban nem történik folytonosan, hanem az egy-egy vonórúd vagy hengerkészűlék által működ­tetett kikapcsoló szerkezetek működése sze­rint. mely kikapcsoló szerkezetek mindegyike egy a (8) tengelyen lazán ülő. a (c) kilin­csek egyike alá nyúló (d) bütyökből áll, mely­nek agyán két (w t) kar ül; ezen karok 1 köziil a fölsőbe (t) a (v) platinavonórúd fogódzik (a 2. ábrában a rudak egyike teljes

Next

/
Thumbnails
Contents