20142. lajstromszámú szabadalom • Újítás önműködő mérlegeken

Megjelent 1900. évi deczember hó 19-én. MAGY. A KIR. SZABADALMI jEM HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 20142. szám. vil/f. OSZTÁLY. Újítás önműködő mérlegeken. HENNEFER MASCHINENFABRIK C. REUTHER & REISERT M. B. H. CZÉG HENNEFBEN (NÉMETORSZÁG). A szabadalom bejelentésének napja 1899 augusztus hó 25-ike. A jelen találmány tárgyát oly önműködő mérlegeken eszközölt újítások képezik, me­lyeknél a megmérendő anyag egy tölcsér­ből a teherserpenyőbe jut, mely utóbbi tel­jes megtöltése után ismeretes módon kiürül. Ily mérlegeknél az anyag csak addig juthat önműködőlég a teherserpenyőbe, míg a kivánt súly létrejön, mire az anyag beve­zetése a tölcsér alatt elrendezett alkalmas záróbillentyű által megakadályoztatik. Jelen találmánynak az a czélja, hogy a mérleget a behulló anyag eleven-erejének behatásá­tól szabaddá tegye, oly czélból, hogy ez által a mérlegeknél nagyobb pontosság biz­tosíttassák s az eredmény megbízható legyen, midőn a mérlegkar egyensúlyi helyzet­ben áll. A mellékelt rajzlapok ábráin a jelen ta­lálmánynak egy példa gyanánt szolgáló ki­viteli alakja van bemutatva, hol az 1. ábra a javított önműködő mérleg oldal­nézete, melyből azonban csak annyi van föltüntetve, amennyi a berendezés megér­tése czéljából szükséges, hol a mérlegnek illető részei azon helyzetben vannak föltün­tetve, melyet akkor vesznek föl, midőn a zárórészek nyitva vannak és az anyag a teherserpenyőbe hull; a 2. ábra az 1. ábrának megfelelő nézet, hol az egyes részek azon helyzetet foglal­ják el, melyet kevéssel az elzáró-billentyű záródása előtt vesznek föl; a 3. ábra oly oldalnézet, mely a mérlegnek lényeges alkatrészeit azon helyzetben mu­tatja, melyet akkor vesznek föl, midőn a mérlegelés végeztével az egyensúlyi hely­zet létrejön, hol a teherserpenyő tartalmá­nak kiürítése czéljából le van billenve. (A) a mérlegkar, (B) a megmérendő anyag fölvételére szolgáló teherserpenyő, (C) a súlyok fölvételére szolgáló serpenyő, (D) a betöltő tölcsér; (F) a bebocsátó billentyű, mely kevéssel az egyensúly létrejötte előtt elzáródik és az anyag beömlését ismeretes módon vékony sugarakra redukálja, melyek az (F) billentyűn alkalmazott nyílásokon ömlenek keresztül; (G) azon billentyű, mely a beömlést teljesen elzárja; (b) azon akasz­tók, mely a teherserpenyőt (bl) peczek se­gélyével hordja; a (b) akaszték ismeretes módon a mérlegkarra van fölfüggesztve. Ezen megerősítés vagy fölfüggesztés a rajz egyszerűsítése czéljából nincs külön föltün­tetve, hanem az akaszték fölső vége le van törve; (H) súly a mérleg (Al) keretén (h) körül forgathatóan van megerősítve és egy

Next

/
Thumbnails
Contents