20139. lajstromszámú szabadalom • Rotácziós erőgép

__ Megjelent 1900. évi tleczember hó 19-én. MAÜY. KIU. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 20189. szám. V/d/l. OSZTÁLY Rotácziós erőgép. BÖTTCHER ADOLF DETLEF JÁNOS MŰVEZETŐ ÉS BŐTTCHER HENRIK JAKAB LAJOS GÉPÉSZ HAMBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 junius hó 19-ike. Jelen találmány tárgyát képező erőgépet főképen az jellemzi, hogy a gőznek vagy gáznak a dugattyúhengerbe való beveze­tését egy forgó tolattyú szabályozza. Mellékelt rajzban : 1. ábra a gép keresztmetszete, 2. ábra vízszintes metszete, 3. ábra keresztmetszet, de a forgódu­gattyú és tolattyú el vannak távolítva, hogy a gőz be és kivezető nyílások világosan legyenek láthatók, 4. ábra az átkormányzó szerkezet nézete, 5—8. ábrák ennek metszetei az (A—A), (B—B), (B—C) és (D—E) vonalak szerint, melyekben az átváltócsap azon állásban van föltiintetve, a mely az 1. ábrában látható forgási iránynak megfelel; 9. és 10. ábrák a 4. ábrában nézetben látható átváltható csap tokjának két féle függélyes metszetben; 11. és 12. ábrában az 5—8. ábrákban víz­szintes metszetekben látható forgótolattyú nézete két egymással derékszöget képező állásban. A (2) dugattyú, mely egy kis fogaskerék fogalakjával bír az (1) tengelyre ékelt üre­ges (4) hengeren van elrendezve s az (1) tengelyre ékelt (3) szíjdobra vagy hasonlóra viszi át forgását. A tulajdonképeni (5) gőzhenger (6) oldal­falaiban van az (1) tengely ágyazva. Az (5) hengerhez csatlakozik a hengeralakú, forgó (8) gőzelosztó fölvételére szolgáló (7) ház. A (8) gőzelosztó a (9) tengelyre van ékelve, mely a (10) fogaskerekek segélyével az (1) tengely által hozatik az 1. tengellyel egyenlő fordulatszámmal forgásba. A (8) gőzelosztó átmérője pontosan egyenlő a (2) dugattyút tartó (4) henger átmérőjével, ezen két hengeres test tehát elcsúszás nél­ictil gördül egymáson. A (8) elosztó (11) ki­vágással van ellátva, melyen minden for­dulatnál a (2) dugattyú, mint egy fogaskerék foga a megfelelő fogközön, halad át. A (11) kivágás hossza pontosan egyenlő a (2) du­gattyú hosszával, melynek hossza ismét egyenlő pontosan a (6) hengerfalak közé illő hengeres 4 dob hosszával. Mint a rajz­ból látható, a (8) elosztó hosszabb a (2) du­gattyúnál és a (11) kivágás az egyik végén az elosztóval egv darabból álló szegmens­alakú 12 résszel van ellátva. Azon végén tehát, a melyen a (12) szegmens van, ezen (8) elosztó épen a szegmens elrendezése folytán teljesen köralakú. Szükséges, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents