20138. lajstromszámú szabadalom • Átkapcsolás nélküli billentyűs írógép

Mejíelent, 1ÍKM). évi deczember lió 27-én. MAGY SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 20188. szám. IX'a'b. OSZTÁLY. Átkapcsolás nélküli billentyűs irógép. BETTENDORF HENRIK MECHANIKUS ÉS BIER GYULA MIKSA KERESKEDŐ MAJNA MELLETTI FRANKFURTBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 május hó 9-ike. Az alább leírt és a mellékelt rajzban föltüntetett találmány tárgyának czélja, hogy billentyűs Írógépekkel, minden billen­tyűvel átkapcsolás nélkül, kétféle jegyet lehessen írni, a mi a kezelést egyszerű­síti és gyorsítja. Ezen czélra minden billentyű két betű­emelővel, rúddal illetőleg tartóval olykép van összekötve, hogy ezek függőleges •irányú mozgásukon kívül, vízszintes irány­ban is elmozdulhatnak, miáltal a másik betűt hozzák nyomtatásra kész helyzetbe. A mellékelt rajz a találmány tárgyát egy betűemelős írógépen a működés különböző szakában tünteti föl, még pedig az 1. ábra a készülék nyugvó helyzetében, a 2. és 3. ábra egy betűemelő nyomtató ál­lásban, a 4. ábra a készüléket élőiről nézve, a bil­lentyűvezetéken átmenő metszetben, 5. ábra a billentyű fölűlnézete. Mint a 2. és 3. ábrából látható, a (t) bil­lentyű, illetőleg szárának alsó vége a (b) billentyűemelő segélyével a (c) betűeme­lővel alkalmas módon csuklós összekötte­tésben áll, míg a billentyű szárának fölső végéhez közel az (1) peczekbe a hosszú­kás kimetszéssel bíró (a) rúd kapaszkodik, mely másik végével a (d) betűemelőre hat. A billentyű összeköttetése a betűemelő­vel tehát olyan, hogy a (t) billentyűre gya­korolt függélyes nyomás által (2. ábra) a (c) betűemelő hozatik mozgásba, míg a (d) betűtartó nem befolyásoltatik, mert a billentyű szárának (1) peczke az (a) rúd (g) kimetszésében lefelé mozoghat. A (t) billentyű eleresztése után az (n) rúgó a (b) emelőt ismét visszahozza nyugvó állá­sába. Egy az (f) vaslemez hátsó vezető szélére erősítette (e) rúgó a billentyű szá­rát a rendes helyzetében tartja és az (a) rúd (p) kimetszésében lévő (i) peczkek, a rúd elmozdulását megakadályozzák. A betűemelőnek a (t) billentyű vízszin­tes elmozgatása által eszközölt mozgását a 3. ábra mutatja. A billentyű vízszintes irá­nyú elmozgatása az (1) peczek segélyével az (a) rúd eltolását idézi elő, mely a (p) ki­metszésben lévő (i) peczkek által vízszinte­sen van vezetve és mozgását a (d) betű­emelőre vivén át, ez utóbbit a (w) henger­hez nyomja. > SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Billentyűs írógép, jellemezve az által, hogy mindegyik billentyű úgy lefelé, mint előre (vagy hátra) nyomható és ezen különböző működtetési módnál, a

Next

/
Thumbnails
Contents