20128. lajstromszámú szabadalom • Portok

Megjelent 1900. évi (leczember lió 20-án. MAGY. ttÉft KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 20128. szám. IV'h/2. OSZTÁLY. Portok. GRAFFIUS JÓZSEF GYÓGYSZERÉSZ SZÁSZVÁROSBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 február hó 21-ike. Változó eredménnyel sokféle kísérletet tettek arra, hogy a gyógyszerészek által használt portokokat, melyekben aporalakú gyógyszereket kiszolgáltatni szokták, a til­tott befúvás nélkül, más módon nyithassák. A találmány tárgya egy portok, melyet minden segédeszköz alkalmazása nélkül, a hosszanti élekre gyakorolt egyszerű nyo­más által lehet töltés czéljából kinyitni; A csatolt rajzokon az 1. ábra egy ily portokot kiterítve áb­rázol és a 2. ábrán ugyanez a portok összehajto­gatva látható, a 3. ábra metszet a 2. ábra (A—B) vo­nala szerint és a 4. ábra egy más kiviteli módozat. Az (1) portok, mely legczélszerűbben pa­pirosból készülhet, a (2 3) fölületeken, melyek az összehajtogatott portoknál a portok oldalfölületeit képezik, körülbelül a fölület középpontjától annak végei fölé ferdén, tehát hegyes szög alatt futó (4)' és (5) hajtással van ellátva, mely hajtások egyenesek vagy ivezettek lehetnek. A hajtások alkalmazása a következő észrevételekből lesz érthető. Ha egy ismert szerkezetű portokot a hosszanti éleire gya­korolt nyomás által nyitni akarunk, az ol­dalfalak rendesen egymásra fekszenek és egy oldal felé hajlanak ki, a nélkül, hogy szétnyílnának. Ha ellenben az oldalfalaka föntebb jelzett hajtásokkal el vannak látva és ha ebben az esetben nyomjuk az oldal­falakat egymás felé, (3. ábra) a (4 és 5) hajtások, mint az oldalfalak gyöngített ré­szei, engednek és az oldalfalak oly módon hajlanak ki, hogy az egyik oldalán föl­haj lítás által elzárt portok megtölthető, vagyis a keletkezett nyílása a szélein fog a legtágasabb ós a középen a legszűkebb lenni, minthogy a nyílás átmérője a kö­zepe felé kisebbedik. A (4 5) hajtások legegyszerűbben a pa­pír egyszerű hajtogatása által létesíthetők. Hogy azonban a hajtások föladatuknak ak­kor is megfelelhessenek, ha a portokok, mint pl. a raktározásnál, nagyobb nyomás­nak vannak kitéve, czélszerű ha azokat ru­galmas félköralakü földuzzadások (4. ábra) gyanánt képezzük ki, mikor előállításukra megfelelően berendezett sajtókat használ­hatunk. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Portok, melyet a hosszanti éleire gyar korolt egyszerű nyomás által lehet nyitni, jellemezve a (2 3) oldalfalain alkalmazott, körülbelül az oldalfalak kö-

Next

/
Thumbnails
Contents