20107. lajstromszámú szabadalom • Hárfa új húrelrendezéssel és húrfekvéssel

Megjelent 1900. évi deczember lió 18-án. MAGY. SZABADALMI KIK. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 20107. szám. IX/d. OSZTÁLY. Hárfa új húrelrendezéssel és húrfekvéssel. WEIGEL KÁROLY ZENETANÍTÓ HANNOVERBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 évi április hó 3-ika A jelen találmány a hárfahúrok uj elren­dezésére és fekvésére vonatkozik, mely a jelenleg szokásos mechanizmust (pedálokat) fölöslegessé teszi és a hangszernek eredeti egyszerűségét visszaadja. A hárfán már régtől fogva a kétlépcsős diatonikus hangsor van használatban. A húr­elrendezése ezen módjánál a hangnemek változatai (inodulácziói), melyek az idők fo­lyamán a hangszerektől mind nagyobb mér­tékben követeltettek, csak mesterséges mó­don (mechanikusan) voltak előidézhetők. Maga egy kétszeres hangfokozás (kettős pe­dálhárfa) rendkívül komplikált mechaniz­musa nem felelt meg, a gyors és messze menő moduláczióra tekintettel, a modern műigényeknek. A pedálhárfák számára szolgáló hangel­rendezésben tehát különös tekintettel kell lennünk a pedálmechani'zmus sajátságát ké­pező korlátokra, így pl. a chromatikus skála és az erre alapított akkordok élénk tempó­ban teljesen kivihetetlenek, míg lassú moz­gásánál rosz hatásúak. Egyes díszítő hang­jegyek is már nehézségeket okozhatnak, melyek a vele elérni kivánt hatással semmi féle viszonyban nem állanak. A régibb és ujabb időben végzett különböző kísérletek­től, melyeknek czélja volt ezen említett hát­rányokat megszüntetni és a hárfát a chro­matikus hanghúrokkal ellátni, a jelen talál­mány mindenekelőtt nagy egyszerűsége által különbözik. A tizenkét-lépcsős hanglétra nélkülözhe­tetlen hanganyaga olyan elrendezésbe és fekvésbe van hozva, hogy a játszó kezének kényelmesen rendelkezésre áll. 1. Valamennyi húr egy sorban hézagnél­küli chromatikus sorrendben áll, pl. C, Cis, D, Es, E, F, Fis, G, Gis A, B, H. Ennek következtében az akkordokhoz vagy a hang­létrához való fogások minden hangnemben ugyanazok, csak épen hogy más kiindulási ponttal bírnak. A szem tájékoztatására fekete ós vörös húrok szolgálnak. A húroknak egymástól való távolsága úgy van megválasztva, hogy egy középszerű normális kéz egy oktávon túl még körülbelül három vagy négy húrt érinthet. 2. A húrokközti légür valamennyi hely­zetben ugyanaz; ebből következik, hogy az akkordok és intervallumok ugyanazon arány­ban szűkülnek, mint ahogy a húrvastagság a magasabb fekvésben csökken. 3. A húroknak a játszó kezéhez viszonyí­tott ferde helyzetnél fogva a feszültségi viszonyokban lényeges könnyítést érünk el.

Next

/
Thumbnails
Contents