20061. lajstromszámú szabadalom • Újítások billenő ekéken

.Megjelent 1ÍHM). évi deczember Iió 12-én. MAGY SZABADALMI Kin. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 20061. szám. X/a. OSZTÁLY Újítások billenő ekéken. JOHN FOWLER & C° CZÉG MAGDEBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 junius hó 23-ika. A szóban lévő találmány tárgya a 39670. és 46305. sz. német birodalmi szabadalmak­ban leírt ekéken eszközölt újításokra vonat­kozik. Ezek a szabadalmak egy billenő eke szerkezetére vonatkoznak, melynek lényege abban áll, hogy az ekének középtengelye körül forgatható állványa a tengelyén oly módon tolható el, hogy az eke működő ré­szének súlya nagyobb legyen, mint a másiké. Ennél a berendezésnél a működő eketestek nagyobb mértékben vannak terhelve, mint a működésen kívül levők, minek következ­tében az eke működése szabályosabban megy végbe. A csatolt rajzon az 1., 2. és 3. ábra a találmány tárgyát képező javított ekét mu­tatja be, nevezetesen az 1. ábra az eke oldalnézete, a 2. ábra annak fölűlnézete, a 3. ábra keresztmetszete, mely a billenő eke tengelyén átmenő függélyes sík szerint van véve. (a) az eke váza, mely a (b) tengely kö­rül forog és végeivel a (d) lemezekben al­kalmazott (c) hasítékon nyúlik át, mely le­mezek az (a) váz közepén, annak két hosz­szanti gerendáján vannak megerősítve. A (b) tengely végein (e) görgők vannak fölékelve, melyek segélyével a tengely a (d) lemez (c) hasítékaiban vezetve van. Az (a) vázt a (b) tengelyre viszonyítva ép úgy mint a két föntebb jelzett szabadalomban olyképen lehet eltolni, hogy a váz egyik vagy másik vége legyen súlyosabb. Az 1. ábrán pld. a váz baloldala súlyo­sabb, mi a rajzokból minden magyarázat nélkül kitűnik. Hogy a (b) tengely mindig merőleges legyen az (a) vázra, a két rész, a váz és tengely egymással egy keret se­gélyével van összekötve. A négyszögletes (g) keret a (b) tengelyen van megerősítve és két szemben fekvő végén (f) kulisszák­ban végződik, melyek az (a) vázzal létesí­tenek kapcsolatot. Az (f) kulissza vége az (a) váz és az ezen megerősített (h) lemez közé nyúlik. A (h) lemez és (a) váz között (i) görgők vannak alkalmazva, melyek oly­képen vannak méretezve, hogy az (f) ku­lisszák a görgőkön ide-oda mozoghassanak. Az eke mozgatására a (k) vontatókötelek szolgálnak, melyek a (b) tengellyel az (1) kapcsolódarabok segélyével vannak össze­kötve. A billenő ekének az 1. ábrán látható hely­zeténél a húzóerő jobb oldalt a megrajzolt nyíl irányában hat, még pedig a (b) tengely viszi át a húzóerőt az (a) ekevázra a (g) keret közvetítésével, mikor mint az a 2. áb-

Next

/
Thumbnails
Contents