20059. lajstromszámú szabadalom • Eljárás űrös testeknek fémlemezekből való előállítására sajtolás és újítás útján

Megjelent 1ÍHM>. évi deczeinher hó 12-én. MAGY. g|j KIR. SZABADALMI j|pj f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 20059. szám. xvi/d OSZTÁLY. Eljái'ás tírös testeknek fémlemezekből való előállítására sajtolás és nyújtás útján. CHILLINGWORTH REZSŐ GYÁROS NÜRNBERGBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 julius hó 3-ika. Sík fémlemezeknek űrös testekké való fokozatos átalakítására szolgáló, eddigi el­járásoknál rendszerint akként járunk el, hogy a fémlemezt különböző erősségű saj­tolok segélyével egymásután fokozatosan keskenyedő, megfelelő nyílásokba szorítva nyújtjuk. Az átalakításnak ezen módja, daczára annak, hogy a fémlemez anyaga minden irányban közel egyenletesen vétetik igénybe, az lényegében mégis csak hengeralakú űrös testek előállítására alkalmas, mivel komplikáltabb és élekkel bíró alakok elő­állítása esetén a lemezt a nyújtó szerszám éles éleinél többszörös nyújtásnak kell alá­vetnünk, miáltal a lemez akként van igénybe véve, hogy a nevezett helyeken szükségképen könnyen beszakad. A jelen találmány tárgyát már most oly eljárás képezi, mely szerint több nehézsé- i get okozó formával bíró űrös testeket is állíthatunk elő, a nélkül, hogy az anyag­nak az éleken beálló szakadásától vagy törésétől tartanunk kellene. Ezt a czélt azáltal érjük el, hogy az anyagnak a komplikáltabb formáknál mindig szükséges sajtolásátelválasztjuk a tulajdonképeninyújtó eljárástól és pedig akként, hogy az átala­kítandó fémlemezt mindenekelőtt valamely i matriczában az előállítandó űrös test hossz­metszetét megközelítő, lefejthető alakba elősajtoljuk és azután a matriczának vala­mely megfelelően alakított nyújtó nyílásá­ban való nyújtás által harántirányban is átalakítjuk. A fokozatos átalakításnak ezen módja azt az előnyt nyújtja, hogy a fém­lemeznek valamely lefejthető alakba való elősajtolása a legtöbb nehézséget okozó formáknál is az anyagnak tekintetbe nem vétele mellett megy végbe és hogy azután a nyújtó folyamatnál a lemezt nem kell a sajtoló szerszám élei köré nyújtani, hanem körülhajtjuk úgy, hogy az anyag még ezen helyeken sincs lényegesebb igény­bevételnek kitéve. Ezen kombinált sajtoló és nyújtó folyamat lehetővé tételére czél­szerűen egy többrészű sajtolót alkalmazunk, mely úgy sajtoló, mint nyújtó szerszámul i szolgál és mely egy, belső fölűletének egy részén nyújtó nyílással ellátott matriczára működik. Ez utóbbiba a fémlemezt a több­részű sajtoló segélyével mindenekelőtt akként sajtoljuk be, hogy az a matricza formáját fölveszi, mire a sajtóiénak a matricza nyújtó nyílásának teljesen megfelelő része jön működésbe ós a fémlemezt az említett nyí­láson át a kívánt űrös formára hozza. A mellékelt rajz 1—6. ábráján az eljá-

Next

/
Thumbnails
Contents