20056. lajstromszámú szabadalom • Koromfogó

Megjelent 1900. évi deczember hó 12-én. MAGY. SZABADALMI KTR. HIVATA L SZABADALMI LEIRAS 20056. szám. VIII/d. OSZTÁLY. Koromfogó. APPEL HERMANN TECHNIKUS ZABRZEBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 junius hó 12-ike. Jelen találmány oldalsó közlekedőcsö­vekkel és önműködően nyíló csappanókkal ellátott koromfogószekrényre vonatkozik többliuzamú kémények számára, mely csap­panok egyike a korom belépését, másika pedig a levegő kitódúlását engedi meg (amilyen csappanok például a 98884. számú német szabadalomból ismeretesek) és ily koromfogószekrényhez alkalmazott lényeges tökéletesbítéseket foglal magában. Ezen a 98884. számú német szabadalom szerint ismeretes csappanok a kémény söprése al­kalmával keletkező komprimált levegő által nyittatnak és önsúlyuknál fogva záródnak. A találmány tárgya a mellékelt rajzon van föltüntetve, melynél 1. ábra távlati nézetben mutatja az új koromfogót eddigi elrendezésében, míg 2. ábra az új koromfogót metszetben ábrázolja a kéménybe beépítve; 3. ábra az új koromfogó külső nézetét tünteti föl, míg 4. ábra annak egy másik kiviteli alakját mutatja egyetlen kémény számára. 5. ábra ezen utóbbi alaknak külső nézetét ábrázolja. A csappanok ismeretes működési módjá­nak jobb föltüntetése végett ezek az összes ábrákon nyitott állapotban vannak ábrázolva. A leglényegesebb tökéletesbítés abban áll, hogy a koromfogószekrény nem áll mint eddig egy darabból, hanem szétszedhetően van szerkesztve és a jelen találmány sze­rint két légmentesen egymásba tolható rész­ből áll, melyek közül a fölsőrész tartalmazza az ismert módon önműködően nyíló (b) illetve (e) csappanókat és a kéménynyílásra véglegesen ráerősíttetik. Ez utóbbi a szom­szédos (gl g2 stb.) szekrényekkel oldalsó (f közlekedőcsövekkel tartósan összeköthető. A könnyen levehető (d) alsórész korom­fogóul szolgál és az üzem zavarása nélkül bármikor levehető, kiüríthető és ismét be­akasztható. Minthogy ez alatt a (g) fölső­rész helyzetében megmaradhat, ennélfogva az a kéménybe teljesen be is építhető, mint­hogy az egymásba dugott (f) közlekedő­csöveket a szekrénynek kiürítése czéljából való levétele alkalmával többé nem kell egymásból kihúzni. Ez által továbbá a le­vegőnek illetve a koromnak az (a) kémény­huzamokból a szekrénybe való közvetlenebb behatolását is érjük el és ennélfogva a lég­huzam jobb szabályozását, miáltal a kémény­toldatok (hosszabítócsövek) alkalmazása fö­löslegessé válik. Ha ezenkívül (mint az a 2. és 4. ábrán látható) az (a) kéményhuza­mok fenekeit lejtősre készítjük, úgy a ké-

Next

/
Thumbnails
Contents