20007. lajstromszámú szabadalom • Berendezés kutak, csatornák és hasonlók tisztítására

Megjelent 1 i><)<>. évi (leczember lió lO-én. MAGY. 0 RIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 20007. szám. XXI/e. OSZTÁLY. Berendezés kutak, csatornák és hasonlók tisztítására. GŐCZEY ISTVÁN FŰSZERKERESKEDŐ ÉS NAGY JÁNOS GÉPÉSZ DEBRECZENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 junius hó 5-ike. Találmányunk tárgya egy berendezés ku­tak, csatornák és hasonlók tisztítására, melynek segélyével az ezekben összegyűlő iszapot és más üledékeket a nélkül lehet kiemelni, hogy a kútba vagy csatornába le kellene szállni vagy hogy vizet vagy más folyékony anyagot is ki kellene emelni. A találmány tárgyát képező berendezés a csatolt rajzon látható, nevezetesen: az 1. ábra a szerszám oldalnézete zárt ál­lapotban, a 2. ábra elölnézete hasonló állapotban, a 3. ábra a szerszám oldalnézete nyitott állapotban és 4. ábra az egész berendezés nézete, il­letve a tisztítandó kút függélyes met­szete. A tisztító szerszámot egy kör vagy elipszis keresztmetszetű, lényegében kúp­alakú, függélyes sík által két, egymással csuklósan kapcsolt (a a) részre osztott vö­dör képezi. A vödör két része az egymás­sal ollószerűen összekötött két (b b) eme­lőre van szerelve, melyeknek fölső karjai az egymással ugyancsak csuklósan kap­csolt (c c) emelőkkel csuklósan vannak összekötve, úgy hogy a (b b) emelők fölső karjai és a (c c) emelőkarok egy csuklós négyszöget képezzenek. Ez a csuklós négy­szög a (c c) karokat összekötő csuklóján egy (d) villába van fölfüggesztve, mely (d) villa nyelébe egy (e) láncz akaszt­ható be. A villa egyik ágához egy (f) láncz csat­lakozik, mely a (b) emelőket összekötő csapra ékelt (k) görgő körül fut, úgyhogy ha az (f) lánczot megeresztjük, az (e) lán­czon függő (a a) vödör összecsukódik, el­lenben ha a lánczot meghúzzuk, a vödör ismét szétnyílik. A (b b) emelőket összekötő csapra még egy (g) villa van húzva, melyhez egy hosszú, a szerszámot működése közben irányuló (h) rúd csatlakozik. A szerszám használata kút tisztítása ese­tén a 4. ábrán látható. A kutakna fölött egy (i) állványt állí­tunk föl, melynek csigája fölött a (j) föl­vonógéphez kötött (e) láncz fut. A (j) fölvonógép segélyével a vödröt emelni és sülyeszteni lehet. Ha az (a a) vödör nyitott állapotban a kút fenekén lévő iszapba fúródott, az (f) láncz meg­eresztésénél a vödör elzáródik, iszapot vesz j föl és azt fölhuzatásánál a kútból kiemeli. 1 A (h) rúd segélyével a szerszámot munka

Next

/
Thumbnails
Contents