19966. lajstromszámú szabadalom • Istráng kikapcsoló készülék kocsihámfák számára

Megjelent 1 900. évi deczember hó 6-án. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 19966. szám. XX/1. OSZTÁLY. Istrángkikapcsoló készülék kocsihámfák számára. EMMER NÁNDOR BÁDOGOSMESTER BUDAPESTEN, MINT SCHÖN ALAJOS SPORTTANÍTÓ BÉCSI LAKOS JOGUTÓDA. A szabadalom bejelentésének napja 1900 május hó 1-je. Jelen találmány egy oly készülékre vo­natkozik, mellyel az istrángot a hámfáról igen gyorsan és erőkifejtés nélkül eltávolít, hatjuk, a mi a lovak elbukásánál, balese­teknél, továbbá kemény istrángok esetén nagy előnnyel bír. A találmány a mellékelt rajzon van föl­tüutetve, mely az 1. ábra a fél hámfa részleges hosszmet szetét mutatja hüvely nélkül; a 2. ábra az istránghüvely oldalnézetét. a 3. ábra annak belső nézetét és a 4. ábra a ldkapcsolókészűlék hosszmet­szetét tünteti föl. A tetszőleges alakú és tetszőleges anyag­ból készült (A) hámfa két végén (B) tolda­tokkal bír, melyek czélszerűen (H) fémkö­penyekkel burkolhatok és melyek (C) fém­gombbal vannak ellátva, mely kampóként működik. A (B) toldatokra a (D) hüvely (2. ábra) tolható, melynek (b) részébe van a ki-, il­letve beakasztást végző szerkezet helyezve. Ezen szerkezet (3) és (4) ábra egy a hü­vely falához (a) szögeccsel kapcsolt, föl- és letolható (E) tolattyúból áll, mely egyik vé­gén félköralakú kivágással bír, mely a (C) gomb nyakára tolatván a hüvely kihúzását megakadályozza. A tolattyúnak a gombról való lecsúszását egy (P) rúgó akadályozza meg. A (G-) nyomó, vagy billentyű a (C) gomb és (R) tolattyú közötti összeköttetés megszüntetésére szolgál. Elegendő a (G) billentyűre egy könnnyű nyomást gyakorolni, hogy a (D) hüvelyt a j hámfáról lehúzhassuk, anélkül, hogy az istrán­got előbb megoldanók. SZABADALMI IGÉNY. Istrángkikapcsoló készülék kocsihámfák szá­mára, jellemezve egy a hámfa (B) tolda­tára fel- és letolható (D) istránghüvely által, mely (E) tolattyúval, (P) rúgóval és (G) billentyűvel van ellátva, a hámfa végére erősített kampóalakú (C) gombra való könnyen megoldható megerősítése czéljából. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS RÉSZ VÉNT TAH8A8Á0 NYOMDÁJA áUDAPtSTBN.

Next

/
Thumbnails
Contents