19875. lajstromszámú szabadalom • Hydraulikus fék vasúti és közúti járművek számára

Meg-jelent, JÍHH). évi november hó 29-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 19875. szára. Vb. OSZTÁLY. Hydraulikus fék vasúti és közúti járművek számára DUREY CAMILLE MÉRNÖK PÁRISBAN Pótszabadalom 18387. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1900 junim hó 1-je Jelen találmány tárgya a 18,387. számú szabadalommal védett, vasúti és közúti jár­művek számára való hydraulikus féken esz­közölt újításra, nevezetesen pedig az annak működtetésére szolgáló szerkezetre vonat­kozik. Az alábbiakban leírandó szerkezet különösen automobil járműveknél alkalmaz­ható előnyösen és segélyével a fékek telje­sen meghúzhatok, vagy meglazíthatok, vagy pedig a kerekek csak bizonyos meghatáro­zott súrlódásnak vettetnek alá peremüknél s mindezen művelet egy exczentert működ­tető egyetlen csap elforgatása által eszkö­zölhető, hol a nevezett exczenter egy oly kamrában van elrendezve, mely szabadon közlekedik azon lég- és vízkamrával, mely a légköri levegővel, szemben nincs elzárva. Ezen működtető szerkezet előnye nem­csak abban áll, hogy minden nyomás alatt álló csapok kiküszöböltetnek és így ezen csapoknak az elforgatás alkalmával való megszaladásából vagy zökkenéséből szár­mazó hátrányok elkerültetnek, hanem azon­kívül a mérsékelt fékezés igen könnyen eszközölhető a nélkül, hogy ezen mérsékelt fékezésre a féksaruk teljes megszorított ál­lapotából kellene átmenni. A találmány tárgya a mellékelt rajzlapon van bemutatva egy foganatosítási alakjában, hol az 1. ábra az egész fékszerkezet hosszmet­szete, a működtetésére szolgáló alkatrészek­nek azon állása mellett, mely állás a fékek meghúzásának felel meg, a 2. ábra részletrajz gyanánt oldalnézetben, a szelepház részleges keresztmetszetével, a működtetésre szolgáló exczentert, valamint az ennek forgatására szolgáló csapot tün­teti föl, szintén a fékezésnek megfelelő ál­lás mellett, a 3. ábra a szelepház hosszmetszete, az al­katrészek azon állása mellett, mely a mér­sékelt fékezésnek felel meg, míg végül a 4. ábra szintén a szelepház hosszmetsze­tében, az említett alkatrészeket a fék meg­lazításának megfelelő helyzetben mutatja be A 18,387. számú szabadalomban ismerte­tett szivattyúhoz hasonló szerkezettel bíró (1) szivattyút a jármű tengelyére szerelt (2) exczenter hozza működésbe. Ezen szi­vattyúval a (3) fékhenger, a (4) folyadék és légtartány, valamint egy a következőkben tüzetesebben ismertetendő (5) szelepház áll kapcsolatban, mely szelepházban egymás fölött elrendezett s rúgóhatás alatt álló sze­leptestek foglalnak helyet. Egy (17) csőve­zeték (4) tartányt összekapcsolja a fékhen­ger hátsó végével. Az (5) szelepházban egymás fölött elren­dezett négy (6, 7, 8. 9) kamra van kiké-

Next

/
Thumbnails
Contents