19826. lajstromszámú szabadalom • Alváz vasúti kocsik számára

Megjelent 1000. évi november hó 27-éri. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 19826. szám. V/b. OSZTÁLY. Alváz vasúti kocsik számára. TRANSPORTATION DEVELOPMENT COMPANY CZÉG WILMINGTONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 május hó 29-ike. A jelen találmány tárgyát vasúti kocsik számára szolgáló, teljesen fémből készült alváz képezi, mely minden részében javítás czéljából könnyen hozzáférhető és tetsző­leges alakú kocsiszekrénnyel látható el. A jelen találmány tárgyát képező alváz a mellékelt rajzokon egy foganatosítási alak­jában van föltüntetve. Az 1. ábra az alváz egyik felének fölül­nézete. A 2. ábra metszet az 1. ábrának 2 — 2 vonala szerint. A 3. ábra metszet az 1. ábrának 3—3 vonala szerint. A 4. ábra nagyobb léptékű harántmetszet az 1. ábra 4—4 vonala szerint. Az 5. ábra metszet az 1. ábrának 5—5 vonala szerint. A 6. ábra a tengelyzsámoly és a vele összekötött részek perspektivikus képe. Az alváz közepén egymás mellett a vas­ból vagy még előnyösebben aczélból henge­relt U-alakú (a) hossztartók (6. ábra) vannak elrendezve, melyek egyik karimájukra van­nak állítva és karimáikkal egymás felé van­nak fordítva. Ezen hossztartók az egyik tengelyzsámolytól a másikig érnek. Az olda­las, előnyösen szintén aczélból készült (b) hossztartók is U-alakúak és középső részükön a szokásos rúdmerevítések helyett alkal­mazott, lefelé terjedő (bl) szélesbedéssel van­nak ellátva. Az oldalas hossztartók a kocsi egyik végétől a másikig érnek és czélszerűen egy-egy darabból készülnek. A középső és oldalas hossztartók a (c) és (d) haránttartók (1. ábra), valamint a rézsútos (o) összekötő sínek segélyével vannak egymással össze­kötve. Ezen rézsútos (o) sínek az (f) illető­leg (g) lemezek közvetítésével az oldalas (b) hossztartókhoz és a középső (a) hossz­tartókhoz vannak szögecselve. A (c) és (d haránttartók U-alakú,a rézsutos(o)sínek pedig ^1-alakú harántmetszettel bírnak. Az oldalas hossztartók a (c d) haránttartókkal szögecsek segélyével vagy más alkalmas módon vannak összekötve. A középső hossztartók a köz­benső (h) síndarabok segélyével vannak egy­mással összekötve, mely utóbbiak czélszerűen a (c) és (d) haránttartókkal egy vonalba es­nek. A (d) haránttartók az oldalas hossz­tartóknak (bl) szélesbedésénél feküsznek (5 ábra), a hol is a haránttartók és a (bl) szé­lesbedések között czélszerűen rézsútosan el­metszett (i) lemezek vannak elrendezve, me­lyek az oldalas hossztartók merevítésére szolgálnak. Ezen elrendezés következtében az egész alvázon egyenlő szélességű haránt­tartók alkalmazhatók, miáltal jelentékeny

Next

/
Thumbnails
Contents