19808. lajstromszámú szabadalom • Palatáblához való toll

Megjelent 1Í)()0. évi november hó 27-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 19808. szám. IX/a/b. OSZTÁLY. Palatáblához való toll. WELKER MIKSA TANÍTÓ LUDWIGSHAFENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 junius hó 6-ika. Daczára a fafoglalatú pala. vesszővel, gummivesszővel, aluminiumvesszővel és ha­sonlókkal tett minden kísérletnek, a pala­táblára való íráshoz eddigelé legszélesebb körben, általában a közönséges palavesz­szőt használják. A palavessző nagy törékenysége, gyors kopása, gyakori hegyezése, ártalmas pora, különböző keménysége és méretei nemcsak az írásra, hanem a megszokás folytán fő­kép az iskolás gyermek kezére annyira ká­rosan hatottak, hogy a gyermekeknek író­tollhoz való szoktatása a tanítóknak igen nagy 'munkájába került és általános pa­naszra adott okot. Jelen találmány czélja mindezen hátrá­nyokon segíteni az által, hogy a fönteb­biek helyett írótollat alkalmaz, mely egy­részt elég erős és könny'en szét nem tör­hető, másrészt csekély keménységénél fogva a palatáblát nem karczolja, a mel­lett hosszú ideig használható, a nélkül, hogy időközben javítani kellene. Ezen czélra jól kifőzött csőalakú marha­csontot használhatunk föl olyformán, hogy belőle az aczéltollhoz hasonló (a) vagy (b) tollat készítünk, melyet, mint az aczéltol­lat, (c) szárba tolunk. Az így előállított toll használata által az iskolás gyermek hozzászokik a kéz helyes tartásához, melyre később, az aczéltolla! való írásnál szüksége van. Előnye még ezen tollnak az egyenletes keménység, nagy tartósság, továbbá, hogy folyton használható állapotban van és sokáig hasz­nálható marad; alakja és alkalmazása igen közel áll az aczéltollhoz és a palavessző fölött nagy előnnyel bír. SZABADALMI IGÉNY. Palatáblához való íróeszköz, jellemezve egy csőalakú jól kifőzött marhacsontból elő­állított s az aczéltollhoz hasonló (a) vagy (b) toll által, mely használat alkalmá­val egy (c) szárba tolatik. (1 rajzlap melléklettel.) PÁUAS RÉSZVÉNY TÁRSASÁG NYOMDÁJA -"JDAPEATÖ.

Next

/
Thumbnails
Contents