19805. lajstromszámú szabadalom • Eljárás faburkolatoknak és díszítményeknek anyaglemezekből való előállítására

Megjelent 1900. évi november hó %7-én. MAGY. ggj KIR SZABADALMI HERÍ HIVATAL SZABADALMI LEÍR A S 19805. szám. XVII a- OSZTÁLY. Eljárás falburkolatoknak és díszítményeknek agyaglemezekből való előállítására. JOOST THOOFT & LABOUCHÉRE CZÉG DELFTBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1S00 junius hó 12 ike. Az agyagból vagy hasonlókból eddig elő- | állított díszítméuyek csak olyan ornamentá­lis vagy figurális képeket mutathatnak föl, melyek mértani pontossággal derékszög alakban kiképezett lapokból, vagy lemezek­ből vannak összeállítva. Az ilyen lapokból összeállított rajzot az egymásra merőlegesen vonuló eresztékek, az egyes lapok által al­kotott mezőkre osztják, ami a kép össz­hatását nagy mértékben zavarja, úgy hogy ilyen módon a inaga egészében művészi hatású képet előállítani nem lehet. A derékszögű lemezek helyett alkalmaz­tak már olyanokat is, melyek megfelelően ívezett széllel bírnak, a kép azonban még mindig egyenlő alakú és nagyságú, vagy legfeljebb két-három féle alakkal és nagy- | sággal bíró és folyton ismétlődő lemezekből tétetett össze és az eresztékek által képe­zett. szabályosan egyenes, ívelt vagy egy­mást keresztező vonalak, a képet egymás­sal összefügő, de egymáshoz szükségképen nem tartozó részekre osztották, a mi a fön­tebbiek szerint az összbenyomást zavarta s a kép így művészies hatást nem tehetett. Jelen találmány az említett összes lvát­rányokaf . teljesen elhárítja és lehetővé teszi a képeknek, díszítményeknek stb. oly visz­szaadását, hogy az összbenyomást többé semmi sem zavarja s így a kép művészi hatása teljesen érvényre jut. A mellékelt rajzlapon egy a találmánybeli eljárás segélyével előállított kép van példa gyanánt bemutatva. A jelen találmány szerinti eljárás segé­lyével előállított ékítmény, alak vagy kép oly lapocskákból áll, melyeknek körvonalai a rajz vonalaival összeesnek s így a vissza­adandó kép összhatásában mitsem veszít és minden zavaró hatás el van kerülve. Min­den egyes lemez el van különítve a szom­szédostól. Az eljárás a következő : A kivánt színű lemezek a rajznak megfe­lelően nedves agyagból vágatnak ki és az­tán kiégettetnek, vagy pedig még a kiége­tés előtt, e rajzon lévő bevésésekkel, eset­leg tónusokkal láttatnak el, vagy az illető színnel másoltatnak be. A kiégetés után az­tán esetleg email-festékkel tovább szinez-i hetjük és kezelhetjük az egyes részeket. A lemezek lehetnek simák vagy elláthatók tetszőleges reliefekkel, amint azt a vissza­adandó ábra, rajz vagy hasonló kívánja. Az így előállított lapocskákat, miután teljesen elkészültek, az utánzandó rajznak megfelelően összeállítjuk, amikor is eresz­tékeiknél czeinenttel, mészhabarccsal, vagy

Next

/
Thumbnails
Contents